Biyyi gogiinsi hube Zimbaabuween 'arba 30 gurgurte'

Arba Paarkii Biyyaalessaa Hiwaangee keessatti

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Erga Fulbaanaati Paarkii Biyyaalessaa Hiwaangee keessa arbi 55 sababa goginsa du'aniiru

Zimbaabuween arba hanga 30 gahu jedhaman biyya biraatti gurgurte. Biyyi itti gurguramanis Chaayinaa akka ta'e amanama.

Kanneen mirga bineeldotaaf falman garuu bineensonni kunneen ni hubamu jechuun qeequ.

Paarkiin Biyyaalessaa Zimbaabuwee yoo qarshii dabalataa argate malee goginsa biyyattiitti hammaateefi hanga ammaayyuu arba 55 galaafate dandamachuu akka hin dandeenye ibsa.

Qarshii argamun bineeldota hafan gargaaruuf yaada paarkichi.

Arbi reefu guddataa jiraniifi amma gurguraman jedhaman kunneen erga maatii isaanii irraa adda bahanii waggaa ta'eera.

Dubbii Himaan Paarkii Biyyaalessaa Zimbaabuwee Tenaashi Farawoo akka jedhanitti qarshii gurgurtaa arba kanneen irraa argamuun bineedlota Paarkii Biyyaalessaa Hiwaangi jiranif lafa keessaa bishaan baasuun lubbuu oolchuuf yaadan.

Qondaalli kuni kanneen duula farra adeemsa kanaa leellisan qeeqaniiru.

Daarektarri 'Advocates4Earth' fi garee eegumsa bineeldotaaf falmu kan ta'an Obbo Leenin Chisaayiraan murtee kana ni qeequ.

''Bineensonni akkitti qabamaniifi gurguraman akkasumas lafa biraatti isa geeffaman waggoota dheeraaf balaaleffachaa turre. Achitti dahoo keessa kaawwamun hubamu,'' jechuun BBC'tti dubbatan.

Inni bakkeewwan paarkii biyyaalessaatti albuuda baasan bineeldonni lafa dheedinsaafi bishaanii akka rakkatan gochuun akka baqatan yookiin immoo bishaan barbaacha bineeldota kaan akka dorgoman isaan dirqe jedhu Obbo Chisaayiraan.