Guddattoonni Eertiraa, Kaaba Ayirlaand keessatti argaman

Beelfast

Madda suuraa, MACIEJ GRABOWICZ

Guddattoonni hedduun Baha Afrikaa irraa namoota seeraan ala nama daddabarsaniin akka geeffaman tilmaaman, buufata kunuunsa daa'immanii biyya Ayirlaand magaalaa Beelfaast keessatti argamu seenuun isaanii ibsame.

Guddattoonni kunneenis Baha Afrikaa fi Eertiraa irraa kan dhufan ta'u kan himame yoo ta'u, gaheessi tokkollee isaan waliin akka hin jirre poolisiin ibseera.

Ijoolleen biyya Ayirlaand galanii argaman kunneenis yeroo garaa garaatti ta'u himu maddeen poolisii.

Haala attamiin ijoolleen kunneen gara Kaaba Ayirlaand akka seenan kan hin ibsamiin yoo ta'u, tarii konteenara doonii mi'aatiin dhaquu akka hin ollee tilmaamama.

Poolisiin garuu dubbii konteenaraan galan kan jedhu haaluun, daa'imman karaa kamiin akka galan qorataa jiraachu ibseera.

Yeroo daa'imman kunneen itti argamanii kaasees giddu gala kunuunsa fayyaafi hawaasummaa Beelfaast keessatti argamutti geeffamuun achi akka turan taasifamuun ibsameera.

Poolisiin biyyattii akka jedheetti, ''dhaabbilee deeggarsa taasisan adda addaa waliin ta'uun daa'imman gidduu gala kunuunsaa keessatti argaman kunneen attamiin deeggarsa ga'eessaa malee asi gahuu akka danda'an baruuf hojjachaa jirra,'' jedheera.

''Haa ta'u malee, dhimmi dursi kennamuuf nageenyaafi fayyuummaa daa'immaniiti,'' jechuun dhaabbatni poolisii biyyatti ibseera.