Nama hannaan himatame Iraan quba irraa kutte

Nama mana hidhaa keessa kanneen hidhaman tiksu

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Harki nama qubni harkaa irraa murame Kaaba Iraanitti raawwate

Gareen mirga namoomaaf falmu Aminastii Intarnaashinaal qondaaltota Iraan nama hannaan himatame quba irraa muran balaaleffate.

Gareen kuni akka jedhutti namni kuni qubni isaa kan murame bulchiinsa Kaaba biyyattii Mazandaran jedhamutti. Bakki kuni bakka hidhamtoonni hiraarafamani jedha Aminastiin.

Qondaaltonni Iraan akka jedhanitti namni kuni himannaa hannaa 28'tu irratti banamee ture.

Koodiin Adabbii Islaamaa Iraan nama hanna raawwate irraa qubni isaa mirgaa afran akka citu kaa'a.

Qondaaltonni Iraan quba muruun hanna ittisuuf akka fayyade himanis, gareen mirga namaaf falmu garuu ni morma.

Haa ta'u malee, tarkaanfiin akkanaa xiqqaadha.

Daarektarri Itti -aanaa Aminastii Intarnaashinaal damee Giddu gala Bahaafi Kaaba Afrikaa Saahel Higaazi wanti raawwate wanta dhala namaa irratti raawwatu hin malledha jechuun mormu.

Miidiyaan Iraan Mizaan jedhamu akka gabaasetti harki nama hannaan himatame kan murame gaafa Roobii darbedha. Maqaan nama kanaa hin ibsamne.

Fulbaana bara 2018 qondaaltonni Kaaba - Baha Iraan jiran nama umrii 34 hoolaa hate jedhanii quba afur irraa muranii turani.

Tarkaanfiin wal fakkaataa Sa'udii Arabiyaa, Naayijeeriyaafi Somaaliyaatti raawwateera.

Waggaa darbe keessa Iraan guddattoota lama gudeeddiin himataman irratti murtii ajjeechaa waan dabarsistef Ameerikaafi gareen mirga namoomaaf falman haalaan qeeqanii turan.