Giiftii Duree Deenis Nikurunzizaa: Miidhaa dhala dhabuun walqabatee gahuu morman

Giiftii duree Deenis Nikurunziizaa

Madda suuraa, AFP

Giiftii dureen Burundii Deenis Nikurunzizaa miidhaa dubartoota dhala gochuu hindandeenye irra gahu balaaleffachuun weellisan.

Kilippiin viidiyoo wallee kanaa yeroo haati warraa abbaa warraa ishee simattuufi irbaata dhiheessituf garuu yeroo inni ishee reebu agarsiisa.

Jaarsi ''mana kana keessatti gatii hin qabdu,'' jechuun yeroo haadha warraatin arrabsu wallee bahe keessa ni dhagahama. ''Garaachakee midhaanitu guute, garaa haadholii biroo garuu mucaatu guute,'' yeroo jedhus ni mul'ta.

Achii Aadde Nikurunzizaan gidduu seenuun gara gorduubatti isaan fuudhani yeroo deeman mul'ata.

Ergasii haala jaarsummaa fakkaatun dhala dhabuu kan mirkaneessu danda'u doktora qofa jechuun dubartiin qofti dhala dhabuf akka hin himatamne dubbatu.

Weedduun bahe kuni dubartoota ni weeddisa.

Aadden Nikurunzizaan Pirezidantii Burundii Piyeree Nikurunzizaatti bara 1994 kan heeruman yoo ta'u wallee kanaan abbootin warraa haadholii warraa isaanii akka gargaaran ergaa dabarsaniiru.

''Dhalli namoota lama gidduutti argama. Dhala dhabun madda waldhabdee ta'u hin qabu,'' jechuun weellisan.

Giiftii dureefi pirezidantiin ijoollee shan kan godhatan yoo ta'u ijoollee biraallee guddisaniiru.

Giiftii Duree Nikurunzizaan kana dura faarfannaa jala qabun viidiyoo irratti mul'atanis qofaatti yeroo weellisan kuni kan duraati.

Burundii keessatti dhirsaafi niitiin erga bultii ijaarratanii booda yoo dhala hin godhatin ni qaanfatu. Gaafa dhalli dhibus yeroo hedduu dubartootatu qeeqama.

Kanaanis, kan gargar bahan ni jiru.