Risaan Raashiyaati godaane saayintistoota kasaaraa galche

Risaa Afaan Ingiliziin 'steppe eagle' jedhan

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Risaan Afaan Ingiliziin 'steppe eagle' kan jedhan kuni shuboo elektirikii fi qonna babal'aten lakkoofsi isaa xiqqaateera

Saayinstoonni Raashiyaa risaa biyyaa achi buuteefi qubannaa risaa gaodaanu hordofuuf meeshaan irra kaa'anis risaan biyya biraa deemee kasaaraa isaan galchuun gabaafame.

Risaawwan muraasa gara Iraaniifi Paakistaan kan balali'an yoo ta'u kanaanis bakka jirani meeshaan ergaa gabaabaa ergu biyya biraa waan seeneef baay'ee lakkaa'e.

Erga kasaaraa seenuu isaanii baree booda operatarri bilbilaa Raashiyaa Megaafon jedhamu kasaaraa isaanii haqeera.

Duratti garuu gareen saayinstootaa kuni galii argachuuf miidiyaa hawaasummaa irratti gargaarsa gaafatani turani.

Risaawwan kunneen Kibba Raashiyaafi Kaazaakistaaniiti gara bakka biraatti kan imalan.

Hunda keessaa garuu baasiin risaa maqaa 'Min' jedhamu qabu olaanaa ture. Kunis Iraanii ka'e gara Kaazaakistaan waan balali'eefi jedhameera.

Allaattiin kuni ergaa gabaabaa baay'ee Kaazaakistaaniiti erguu qaba ture. Garuu, bakka inni jiru netwokriin hin turre.

Tasa garuu gara Iraan waan balali'ef erga achi gahee booda ergaa gara Raashiyaatti ergus gatiin qaalii ture.

Gatiin ergaa gabaabaa biyya Kaazaakistaanitti silaa saantima dolaara 30 dha. Gatiin kuni garuu Iraanitti dachaa sadiin dabala.

Kanaanis, gatii risaa hunda risaan kuni qofaa isaa fixe.

Qorattoonni Raashiyaa kuni dhaabbata Kunuunsa Bineeldota tokkotti kaffaltii malee dalagu.

Duula miidiyaa hawaasummaa irratti taasisaniin dolaara 1,500 ol argataniiru.

Ergaan gabaabaa yeroo allaattiiwwan kunneen godaanan qorattootaaf ergaa kan ergu.

Qorattoonni immoo bakka allaattiiwwan kunneen qubatan bakka isaaniif nageenya qabu ta'u isaa suuraa saatalaayitiin mirkaneeffatu.

Toorri shuboo elektirikii risaawwan kanneenif balaadha.

Yeroo ammaa risaawwan 13 faana kan bu'an yoo ta'u Saayibeeriyaafi Kaazaakistaanitti kan horsiifaman ta'us yeroo bonni dhufe gara Eeshiyaa imalu.

Deeggarsa telekoomii Raashiyaa irraa argatanin qorannoo itti fufuun isaanii gabaafameera.