Faransaayi: Fakkiin kushinaa keessatti argame tokko yuroo miliyoona 24'tti gurgurame

Fakkiini kunis baroota dheeraaf lafa nyaata itti bilcheessan keessatti fannifamuun kan tureedha

Madda suuraa, AFP/Getty Images

Fakkiin nama fakkii kaasuun beekamaa ta'ee tokkoon ka'ee baroota dheeraadhaaf badee ture mana maanguddoo lammii Faransaayi tokko keessatti kutaa nyaannii itti qophaa'u keessatti erga argameen booda yuuroo miliyoon 24 caalbaasin gurgurame.

Hojii artii fakkii kunis baatii tokkoon dura ture kaaba Faransaayiitti mana maanguddoo kanaatti kan argame.

Fakkiichi miliyoona jah ni baasa jedhamee yaadamulleen, kan tilmaamaeen olitti dachaa afuriin caalbaasiin gurgurame.

Dhaabbanni fakkii kana caalbaasiif dhiyeesse maqaan kan hineeramiin yoo ta'u, kan bitate garuu achuma Kaabaa faransaayi irraa ta'un barameera.

Fakkiin kunis baroota dheeraadhaaf lafa nyaanni itti bilcheefamuutti gidigiddarratti fannifamee kan tureedha.

Oggeessi fakkii tokkoofi qaamni caalbaasiif dhiyeesse erga fakkicha arganiin booda abbaan fakkichaa gatii isaa akka tilmaamaniif oggeessota mariisiiaa turan jedhameera.

Abbaan fakkii kanaas fakkichi kan umurii dheeraa qabuufi akkasumas ergaa mantaa waan hammachuusaatiin alatti waangatii akkasii olaanaa baasu itti hinfakkaannee ture.

Qorannoon gadi fageenyaa fakkii kanarratti gaggeefameenis fakkichi kan oggeesa aartii beekamaa lammii Xaaliyaanii Soonii Dii Peepoo akka ta'e mirkanneessaniiru.

Madda suuraa, AFP

Oggeessi lammii Xaaliyaanii kan bakka Filoorans jedhamutti dhalate Soonii Dii Peepoo, dhuma jaaraa 13ffaa fi jalqaba 14ffaa irratti hojiiwwan fakkii heddu hojjatanii ture.

Hojiin aartii kunis hammantaan baayyee xiqqaa yoo ta'u, dagaleensaa seenti meetira 20, 26n ta'a jedhameera.

Fakkiin kunis qaama hojiiwwan fakkii hedduu kaanii isaan rakkinaafi fannifamu Kiristoos mullisuu akka ta'e amanam.

Hojjiiwwan aartii oggeessaa kanaa gara biraa lamas jiddu galwwan agarsiisa fakkii Landanii fi Niiw Yoorkiitti agarsiifamaa jiru.