Katie Hill: Dubartiin miseensa kongirasii US himannaa irratti dhiyaateen aangoo gadhiifte

Katie Hill

Madda suuraa, EPA

Miseensi mana maree US Katie Hill Gargaraa Capitol Hill waliin walitti dhufeenya qabdii jechuun himatamnaan miseensummaa Kongirasi ishee irraa gadhiisuu beeksiifte jirti.

Katie Hill aangoo irraa bu'uu ishee kan beeksiste himannaa gargaaraa abbaa warraa ishee cinaatti nama biraa waliinis qunnamtii qabdi jedhamuun.

Demookiraatin Kaalifoorniyaa kun himannaa irratti baname haaltee jirti, aangoo irraas 'gadda guddaanin' bu'a jettee jirti

''Gadhiisuun koo namoota sagalee naa kennaniif, hawaasaafi biyyaaf gaarii dha jechuun Tiwiitarii ishee irratti barreessitee jirt.

Koreen Naamusaa bakka bu'oota uummataa erga dhimma ishee qorachuu jalqabeeti aangoo irraa bu'uu kan beeksiste.

Koreen kun qorannoo kan jalqabe barreefama marsariitiin RedState jedhamu akka isheen gargaaraa abbaa warraa ishee waliin hariiroo akka qabdu erga gabaaseeti.

Barreefamichi hariiroo jaalalaa abbaa warraa isheefi nama biraa dabalataa waliin akka qabduu fi suuraawwan qullaashee agarsiisu kaates maxxanseera.

Suuraawwan qullaa ishee agarsiisan sanas poolisiin akka qoaratu gaafattee jirti.

Himamnnaa gargaaraa ishee waliin qabdi jedhames haaluun sun taanaan seera manichaa cabsuu dha jettee jirti.

Bara 2018tti duula na filadhaa irratti kan nama waliin hojjettu hariiroo jaalalaa akka qabduufi sirrii akka hin taanes deeggartoota isheef xalayaa barreessitee jirti.

Madda suuraa, Getty Images

Garuu hariiroon sun otoo waajjira hin qabatiin dura waan tahe dha jetteettis.

Katie Hill Kibba Kaalifoorniyaa naannoo 25ffaa bakka bu'uun bara 2018tti ture kan filatamte.

Koree dhimma maallaqa Donaald Tiraamp qoratu illee ittaantuu dura teessuu tahuun tajaajiltee jirti.

Sana dura immoo hoggantuu dhaabbata miti mootummaa namoota mana hin qabne gargaaru tahuun tajaajiltee jirti.