Ambaasaaddar Isxifaanos: 'Miilaan ykn xiyyaaraan jechuun oduu baay'isuun hiika hinqabu'

Ambaasaaddar Isxifaanos

Madda suuraa, Ambassador Estifanos/twitter

Jaappaanitti Ambaasaaddarri Ertiraa dhimma Tigraay dhaquu Pirezidant Ertiraa wanti miidiyaa hawaasummaa gubbaa maqaakootin barraa'e waanan beeku hin qabu jedhan.

Jaappaanitti Ambaasaaddarri Ertiraa Isxifaanos Afawarqii ''Ummanni Ertiraa Pirezidant Afawarqiin gara Tigraay akka deeman hin barbaadu'' jedhaniiru jechuun miidiyaa hawaasummaa irratti kan maqaa isaaniin gadhiifame kan isaanii akka hin taane BBC'tti himan.

''Ani akkana jedhee hin dubbanne, hin yaadnes hin barreessines. Nama wayiitu kana godhe ta'u danda'a,'' jedhaniiru.

Kana kan beekaa godhan kanneen sochii nagaa Itoophiyaattis ta'e Baha Afrikaatti eegalame danquuf kanneen hojjatanidha jedhaniiru.

''Yeroo ammaa Itoophiyaattis ta'e Gaanfa Afrikaatti jechuunis sochii nagaa Itoophiyaafi Ertiraa, Ertiraafi Sudaan akkasumas Somaaliyaafi Ertiraa gidduu taasifamu kanneen mormanitu kana gochaa jira jechuun himataniiru.

Fedhin isaanii kunis waggaa dheeraaf kan turedha kan jedhan Ambaasaaddar Isxifaanos ''ummata walitti buusuuf tooftaa uumanidha,'' jechuun himaniiru.

Torban lama dura MM Abiyyiifi Pirezidantiin Itti - aanaa Naannoo Tigraay Dr Dabratsiyoon G/Mikaa'el Pirezidantii Ertiraa gara Tigraay deemuu barbaadu kan jedhu irratti yaada kennanii turan.

MM Abiy ''Pirezidant Isaayyaas daandii Maqalee irratti adeemuu akka barbaadan irra-deddeebiin naaf ibsaniiru. Kunis akka ta'u nuuf kadhadhaa,'' jechuun dubbatani turan.

Kana booda immoo bulchaan Naannoo Tigraay ibsa gaazexeessitootaaf yeroo kennan ummanniifi mootummaan naannichaa adeemsi nagaa biyyoota lamaan gidduu eegale akka milkaa'u ibsaniiru.

Adeemsi nagaa buusuu guutummaan guututti kan milkaa'uu danda'u garuu xiyyaaraan osoo hin taane daangaan cufame banamee miilaan (konkolaataan) akka ta'e himaniiru.

Kunis akka ta'uf daangaan akka banamuufi sochiin ummata biyyoota lamaanii giddu akka eegalu ergaa dabarsuun isaanii ni yaadatama.

Ambaasaaddar Isxifaanos garuu imala Pirezidantii irratti yaadni kennaman ''waanuma dubbiitin hafu,'' fakkaata jedhaniiru.

''Miilaanimoo xiyyaaraan jedhanii oduu baay'isun hin barbaachisu,'' jedhan.

''Dhimma kana irratti yeroo keenya balleessuu hin qabnu. Adeemsi araara buusuu waan eegalef 'adeemsicha ni deeggartamoo hin deeggartu' kan jedhudha dhimmi ijoo,'' jechuun ibsan.