Abu Bakar al-Baagdadii: Paantiin dursaa garee IS 'qorannoo DNA'f hatame

Abu Bakar al-Baagdadii: Paantiin dursaa garee IS 'qorannoo DNAf hatame

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Abu Bakar al-Baagdadii: Paantiin dursaa garee IS 'qorannoo DNAf hatame

Gareen Humna Dimokiraatawaa Sooriyaa Kurdootaan (SDF) durfamu akka jedhetti basaastonni uffata jalaa (paantii) eenyummaa Abu Bakar al-Baagdadii ittiin mirkaneeffatan hataniiru.

Paantiin hatame kun qorannoo DNA'f gargaareera.

Komaaddarri Ol-aanaa SDF Poolaat Kaan maddi isaan fayyadamanis osoo humna addaa US kan Sooriya jiru kun oppereeshinii hin jalqabiin bakka dursaan garee IS kun jiru eessa akka ta'u adda baafachuudhaaf ga'ee guddaa taphateera.

Abu Bakar al-Baagdadii yeroo isa qabuuf itti marsanitti ofiin of ajjeeseera.

Pirezedaantiin US Doonaald Tiraamp ammoo ga'ee humnoota warra Kurdootaa gadi xiqqeessee ilaaleera.

Itti deemanii qabuu kana gaafa Onkoloolessa 27 yeroo beeksisanitti, Obbo Tiraamp warri Kurdootaa odeeffannoo "gargaaru" kennaniiru garuu ammoo tarkaanfii fudhachuu keessatti "ga'ee loltummaa tasuma bahatan hin jiru," jedhan.

Obbo Kaan ammoo SDF itti duulanii qabuu keessatti ga'ee barbaachisaa taphateera jechuudhaan Wixata tiwiitera isaaniirratti barreessaniiru.

"Hojiin intelijensiifi al-Bagdaadiin argachuu akkasumas bakka inni jiru adda baafachuun hundi isaa bu'aa hojii keenyaati.

Maddi intelijensii keenyaa qindoominaafi qajeelfama haleellaa xiyyaaraan gaggeefamee hanga daqiiqaa dhumaatti keessatti hirmaachuun milkaa'ina oppereeshinii ture sanaaf tumsaniiru," jedhan.

Obbo Kaan itti dabaluudhaan, SDF dhaabbata basaasaa Ameerikaa CIA waliin ta'uudhaan Caamsaa 15 irraa kaasuun bakka Abu Bakar al-Baagdadiin jiru faana dha'aa turan.

Faana dha'uu kanaan boodas al-Baagdadiin bakka Idliib jedhamu dhumarratti itti marfame dhokatee ture.

Maddeen Obbo Kaaniin eeruun akka gabaasanitti, gaggeessaan IS kun gara bakka haaraa Jaraabluus jedhamutti deemuuf akka turedha.

Gareen SDF michuu US cima turan, keessumaa waraana garee IS waliin gaggeeffamu keessatti. Haata'u malee, jalqaba ji'a kanaarra Obbo Tiraamp, loltoota Ameerikaa Sooriyaa kaabaa keessaa baaseera.

Xiinxaltoonni akka jedhanitti, US loltuu baasuun ishee Tarkiin haleellaa naannoo daangaa isherratti akka jalqabduuf kan karaa baneefidha.

Turkii, Iraaq, humnoota warra Kurdootaafi naannoo qillensaa Idiliibii kan to'ataa jirtu Raashiyaa dabalatee michoonni Ameerikaa naannoo sanatti argaman waa'ee dhimma kanaa dursanii akka quba qabaatan godhamee ture.

Garee loltootaa kamiitu akka haleellaa kana raawwate ifa godhamuu baatus, aanga'oonni Ameerikaa sabaa himaaleetiif odeeffannoo akka kennanitti, humna addaa 'Deltaa Foors' jedhamu akka ergama kanarratti hirmaate ibseera.

Gareen kunis muuxannoo bal'aa akka qabus dubbatameera.

Loltoonni 100 hin caalle ergama kana keessattis qooda fudhachuun akka hin oolles ibsameera.

Xiyaaronni waraanaa hedduun akka hojiirra oolan yoo ta'u helekoopteroonni saddet loltoota gara bakka sanaa geesuudhaafis tajaajilaniiru.

Iraaqirraa ka'anii bakka sana ga'uudhaafis helekoopteraa saatii tokkoofi daqiiqaa kudhan fudhateera jedhameera.

Yeroo loltoonni sun bakka sana ga'anitti, loltoota Abu Bakar al - Bagdaadiidha warri jedhaman battalumaan rasaasaa xaaxessuun naannoo sana miila tokkoon yeroo dhaaban kan loltoonni Ameerikaa itti deeman sunis deebii kennaniiru.

Namni ganda Baarishaa keessa jiraatu tokko akka ibsetti, helekoopteroonni kunneen manneen naannoo sana turan lama irratti misaayela dhukkaasuun barbadeesseera.

Loltoonne erga helekooptera irraa bu'anii Abu Bakar al - Bagdaadiin akka harka isaa kennatuuf ajaja dabarsanii turan.

Haata'u malee, mana sana keessaa kan ba'an namoota lamaafi ijoollee 11 turan. Abu Bakar al - Bagdaadiin karaa holqa duraan qotamee qophaa'ee tokkoo miliquudhaaf yaalee ture.

Itti aansuudhaan loltoonni kunneen holqawwan kana keessa boombiin duraan kiyyeeffameeru jiraachuu mala jechuudhaan boollawwaniifi holqawwan jiran boombiidhaan dhodhoosaniiru.

Loltoota kana jalaa miliquurra kan ture Abu Bakar al - Bagdaadiin boombiin inni qaama isaarratti hidhatee ture dho'uu isaarraa kan ka'e ofii isaa dabalatee ijoollee qabatee ture sadii waliin balleesseera.

Loltoonni kunneen sakkatta'insa taasisaniin dabalataan ijoollee kudhanii ol ta'an bakka sanaa baasaniiru.

Tiraamp ammoo daa'imman kunneen gara warra isaan kunuunsuu naannoo sanatti argamuutti geeffamaniiru jedheera.

Akka suuraawwan bakka haleellaan kun itti raawwaterraa bahan agarsiisanitti, gamoowwan diigamaniiru, konkolaataawwan gubatan bakka gara garaatti ni argamu, qaawwa rasaasni uuma girgiddaawwaniifi keenyan irrattis baayyinaan ni mul'atu.

Haadholii warraa al - Baagdaadii

Haadha warraa al- Baagdaadiiti kan jedhaman dubartoonni lama ajjeefamaniiru.

Qaama isaanii irratti fanjii dhuka'utu jira ta'a jedhamee waan tilmaamameefi fashalsuuf yaaluun balaa qaba jedhamee waan yaadamef loltoonni reeffa isaanii dhiisanii deemaniiru.

Waayit Haawus akka beeksisetti loltoonni IS shan dallaa keessatti kan ajjeefaman yoo ta'u kaanis dallaan ala ajjeefamaniiru.

Loltoonni Ameerikaa lamas miidhaan kan irra gahe yoo ta'u miidhaan kuni salphaa waan ta'ef gara ergama isaaniitti deebi'aniiru jedhameera.

Holqa al- Baagdaadiin keessatti miliquu barbaade keessatti sareen tokko faana waan bu'ef miidhaan cimaa irra gahus ergama erga fixan booda loltoota waliin deebi'uun isaa ibsameera.