Yaasoo Kabbabaa akkamiifi eessatti hidhame?

Yaasoo

Madda suuraa, KULANI JALATA

Barreessaa fi qondaalli ABO Yaasoo Kabbabaa guyyaa Wiixataa magaalaa Finfinneetti 'qaamolee mootummaan' qabamuu himame.

Hiriyaa Yaasoo Kabbabaa ka taheefi maqaansaa akka hin dhawamne kan nu gaafate, ''Yaasoon waggoota hedduuf biyya keessaafi alaatti dararaan hedduun irra gahaa tureera,'' jedha.

Waggoota hedduuf biyya ormaa tureera kan jedhu hiriyaan isaa kun, Yaasoon walaloo garagaraa barreessuun beekama tures jedheera.

''Kitaabileen inni barreessu, jabina cimaa fi qabsoo hedduu keessatti dabarsuu isaati kan ibsu,'' jedha.

Kana malees, jaalala inni uummatasaatifii aadaasaaf qabuus ittin ibsata jedha.

Yaasoo Kabbabaan alattis ''Hiriyaansaa Ifaa Gammachuus waliin hidhameera,'' jechuunis BBCtti himeera.

Akkamiin qabame?

Akka hiriyaan isaa kun jedhutti Yaasoo fi inni laaqana nyaachuuf guyyaa Wiixataa beellama qabatanii bakka jiranitti 'tika mootummaan' to'atamuu dubbata.

''Naannoo sa'aa 6:30tti butame. Sababa ittiin toa'atame ani hin beeku. Qabamuusaan dura walii bilbillee, laaqana waliin nyaanna jennee wal beellamne... Dhaabadhee eegaan ture, garaagarummaa daqiiqaa kudhaniin deebisee wayitan bilbiluufi, 'I am driving' (Oofaan jira) jedhee ergaa naaf erge,'' jedha hiriyaan isaa kun.

Daqiiqaa digdamaan booda to'annoo jala ooluusaa akka itti himes BBCtti himeera. ''Konkolaatuma wajjin na galchanii na hidhaniiru naan jedhe''.

Bakki inni itti hidhamee jirus Koomishinii Poolisinii Finfinnee Maa'ikalaawwii cinaatti argamu keessas akka tahe hiriyyaan isaa kun ni dubbata.

Hiriyyaan isaa kun bakka inni itti hidhame jedhu kanatti deemee isa arguuf yaaluus akka hin milkoofne dubbata.

''Yeroo afuriifi shan nyaata geessuuf jedheen, haga ammaatti qaamaan argachuu hin dandeenye,'' jedha.

Gara mana murtii dhaddacha Araadaattis wayita geessaa turan hordofaan tures kan jedhu namni kun, garuu itti siqee dubbisuu hin dandeenye jedha.

Yaasoon amma yoonaa badii maalii balleessee akka hidhame wanti beekame hin jiru.

Yaasoo Kabbabaa eenyu?

Kitaabota Afaan Oromoo fi Afaan Amaaraatiin kanneen akka Miila hin shokoksine, Dibaa, Siifan, Shira jedhaman barreesseera.

Biyya gadhiisee biyya baqaa keessa jiraachaa ture.

Akka biyyatti galeenis Daarektara ONN biyya keessaa ta'ee hanga yeroo dhihootti tajaajilaa ture.