Namni tikkeeta malee seene baaburarraa darbatamee du'e

Mohaammad Iid

Madda suuraa, Unknown

Ibsa waa'ee suuraa,

Suuraan nama du'e jedhame,Mohaammad Iid, miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodamaa jira

Baabura irratti namoonni miidhamanii jennaan qondaaltonni Masrii hidhaa seenan.

Gaafa Wiixataa osoo baaburri imaluu namoonni lama irraa utaalani namni tokko yoo du'u tokko ammoo haalaan miidhameera.

Miidiyaaleen biyya keessaa namni du'e Mohaammad Iiidi jechuun baaburaa deemaa turerraa nama Ahmad Mohaammad jedhamu waliin utaaluu isaa gabaasaniiru.

Jarri kunneen tikkeeta malee waan imalaa turaniif Paawundii Masrii 70 (birrii 128 ) akka adabbiitti akka kanfalaniif jedhamanis hin qabnu jedhaniiru.

Viidiyoo intarneeta gubbaa gadhiifamen, imaltoonni osoo baaburri suuta imalaa jiru nama imaltoota to'atuun baaburarraa akka ''dhiibaman'' agarsiisa.

Namni isaan dhiibe baase jedhame homaa hin balleessine jedhus qoratamaa jira. Hogganaan baabura sanaallee hidhaa seeneera.

''Ani homaa hin goone isaanitu utaale. Qarshii waan hin qabnef balbala baaburaa kan banan isaaniidha,'' jechuun miidiyaa Masrii Masraawitti himeera.

Wanta dhalate miidiyaaleen biyya keessaa ijoo dubbii kan godhatan yoo ta'u miidiyaa hawaasummaa irrattimmoo Ministeerri Geejjibaa Masrii Kaamel al - Wazir akka aangoodhaa ka'anif gaafataniiru.

Qondaalli duratti qondaala waraanaa turan kuni garuu namichi utaale ''ijoollee miti'' jedhaniiru.

''Yoo qarshii hin qabdu ta'e jalqabumaa baabura kanneen tajaajila jalqabaa fedhanif dhihaatu yaabda? Baabura kaan kaffaluu danda'an maaliif hin yaabne,'' jedhaniiru.

Dabalataanis, du'a gahii dhaqanii akka jajjabaatan dhaamaniiru.

Akka 'Youm7' gabaasetti taanaan Obbo Waazir namoota du'anif beenyaa kanfaluuf waadaa seenaniiru.

Namoonni waan dhalate kanaan gadduu isaanii ibsuf miidiyaa hawaasummaa gubbaa irratti duula gaggeessaa jiru.

Kana dura, baaburri magaalaa Kaayiroo keessatti walitit bu'e ibidda uumuun namoonni du'ani jennaan Ministeerri Geejjibaa duraanii, Hashim Arafaat, aangoo irraa ka'anii turan.