Sigiga lafaa kaameeruun keessatti mudateen namoonni hedduun du'an

Lubbuu baraartonni battaluma lafti sigigaatu kanneen lafa jalatti awwaalaman baasuu eegalan

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Lubbuu baraartonni battaluma lafti sigigaatu kanneen lafa jalatti awwaalaman baasuu eegalan

Aanga'oonni Kaameeruun akka jedhanitti balaa sigiga lafaa biyyattii mudateen namoonni yoo xiqqaate namoonni 37 kan du'an yoo ta'u hedduun ammoo lafa jalatti awwaalamaniiru.

Balaan sigiga lafaa kun Wiixata darberraa eegalee Dhiha Kaameeruun keessatti mudachuu eegale.

Lubbuu baraartonni magaalaa 'Bafoussam' namoota lubbuun jiran kanneen lafa jalatti awwaalamanii jiranii fi manneen isaanii duraa diigameef deggersa gochaa jiru.

Balaa sigiga lafaa rooba hamaa booda mudate kanaan manneen hedduun diigamaniiru.

Aanga'aan mootummaa naannawa balaan itti mudatee Fonka Awa akka jedhanitti namoonni utuma mootummaan akeekkachiisuu iddoo balaaf saaxilamaa ta'erratti mana ijaarratan jedhan.

Akka gabaasa Rooyitarsitti roobni hamaan ammallee itti fufeera.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Naannawa balaan itti mudate rooba hamaatu ture

"Halkan keessaa naannoo sa'atii 4tti sagalee baay'ee nama jeequu fi nama rifaasisun dhaga'e,'' jedhe namni balaa kanarraa baraarame Albert Kenge.

"Jalqaba duumessa hamaatu ture, wayita inni badu battaluma gaarri naannoo sana jiru jijjiguu eegale.''

Lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'u aanga'oonni mootummaa ibsan, lubbuu baraartonni halkanis itti fufuun namoota lafa jalatti biyyeedhaan awwaalama barbaachaa turan.