Dhaabbati qabeenya Feesbuukii ta'e 'WhatsApp' dhaabbata Israa'el himate

Namoonni daandiirratti wayita bilbila isaanii sakatta'an

Madda suuraa, Getty Images

Qabeeya feesbuukii kan ta'e 'WhatsApp' dhaabbata teekinooloojii basaasaa Israa'eel kan ta'e 'NSO Group' ergaawwan karaa bilbilaan darban basaaseera jechuun himate.

Akka dhaabbati WhatsApp jedhutti gareen NSO ergaawwan karaa meeshaalee elektirooniksii kanneen bilbila mobaayilaatiin darbanitti vaayiresii gadi lakkisuun miidhaa geessiseera.

Himannaan WhatsApp akka mul'isuttii hanga ammaatti dhaabbati Israa'eel kun bilbila 1,400 ta'anitti vaayiresii 'malware' jehdamu facaaseera.

Kunis ergama basaasaaf ta'uu eereera WhatsApp.

Namoonni basaasa kubbaaniyyaa Israa'eel kanaan miidhaman gaazexeessitoota, quuqamtoota mirga namoomaa, rogeeyyii siyaasaa fi dippiloomaatota ta'uun beekameera.

Dhaabbati ergama basaasaaf jecha mosaajii(software) misoomsu 'NSO Group' himata irratti baname haaleera.

WhatsApp himata mana murtiitti dhiyeesseen ''Gareen NSO ergaan namoonni karaa meeshaalee elektirooniksii waliif daddabarsan banee ilaaluufi to'achuuf jedhee vaayiresii namatti ergaa jira'' jedhe.

Madda suuraa, Getty Images

Gareen NSO kun akkaawontii WhatsApp heddumminaan banuudhaan namoonni akk miseensa ta'an godhee server yookiin toora WhatsApp to'achaa jira jedhe.

''Hanga ammaatti dhaabbati 'NSO Group' namoota nagaa 100 ta'an basaaseera, kunimmoo yakka hamaadha'' jedhe WhatsApp.

Namoonni miidhaman lakkoofsa bilbilaa biyyoota akka Bahreen, Yunaayitid Arab Imireetis, Meeksikoo fi kanneen biroo keessaa warra qabaniidha jedha ragaan himata dhiyaatee.

WhatsApp kubbaaniyyaan Garee NSO guutummaa guutuutti tajaajila WhatsApp fayyadamuu akka dhaabu akka barbaadu ibseera.

Bara 2014 dhaabbata feesbuukiitiin kan fudhatame WhatsApp himata seeraa wayita banu kun isa jalqabaati.

Ergaan darbu qaamolee lamaan gidduutti waan ta'eef jecha akka teekinooloojii naga qabeessaatti kan of ilaalu WhatsApp, amma rakkoon isa mudachuusaati akka rifate ibseera.