Riik Machaar 'mootummaan waloo Sudaan Kibbaa achi akka siqu fedhu'

Riik Machaariifi Saalvaa Kiir

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Riik Machaariifi Saalvaa Kiir Fulbaanatti waliigaltee raawwatanis dhimmoota irratti wal hin galles qabu

Hoogganaan paartii mormituu Sudaan Kibbaa Riik Machaar Pirezidanti biyyattii Salvaa Kiir waliin mootummaa waloo isa hundeessuuf waliigalan ji'a jahaaf tursuufi.

Kunis kan ta'e, akka Rooyitars gabaasetti, Pirezidant Salvaa Kiir waliigaltee hojiirra oolchuuf ''fedhii waan dhabeefi'' jechuun himataniiru.

Dubbii Himaan Machaar akka jedhanitti, Machaar Sadaasa 12 Pirezidant Salvaa Kiir waliin mootummaa waloo hundeessuu hin danda'ani.

Silaa akka baatii Fulbaanaatti mariifi dhiibbaa dippiloomaasii irratti taasifame booda guyyaa xumuraa Sadaasa 12 mootummaa waloo hundeessuuf walii galanii turan.

Rakkoowwan ijoo jiran furuuf jiini jaha yeroo dabalataa nuuf ta'a jedhaniiru.

Ministeerri Dhimma Alaa biyyattii Awut Deeng Achuuyil miidiyaa biyyattiif akka dubbatanitti taanaan garuu Pirezidant Kiir mootummaa waloo hundeessuu irraa yaada isaanii hin jijjiirre.

''Waliigaltee hojiirra oolchuf torban lama qofatu hafe. Pirezidantiin keenyammoo paartilee kaan mallatteessan waliin mootummaan waloo akka hundaa'u yaada qabu,'' jechuu isaanii Korporeshiniin Biroodkaastingii Sudaan Kibbaa (SSBC)'tu gabaase.

''Yoo dhimmoonni dhuma hin arganne jiraatan, mootummaa haaraa hundaa'un osoo fala argate gaarii ta'a. Waliigalteen nageenyaa irratti yaadni garaa garaa jiraatus kunneen garuu kan furmaata argatan yeroo walitit dhufnedha,'' jedhaniiru.

Ekispartoonni Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii baatii Fulbaanaa keessa akka ibsanitti taanaan waliigalteen nagaa yoo butame biyyattii rakkoo hamaa keessa galcha.

Mootummaafi mormitoonni dhimmoota ijoo waliigaltee nagaa mallatteessan irratti dhimmoota irratti wal hin gallees qabu.

Finciltoota waraanatti makuufi lakkoofsa naannoleen biyyattiin qabdu irratti ejjennoo wal fakkaataa hin qabani.

Akka waliigaltee isaanitti taanaan yeroo ce'umsaa waggaa sadii booda filannoo gaggeessuuf waliigalaniiru.