Namni poolisiitti adurree darbachuun miidhe hidhaan waggaa 5 itti murame

Adurree dheekkamtu

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Adurreen fuula qondaala poolisii moccoruu isheetu dhagahame (suuraaan kuusaa keessaa)

Lammiin Raashiyaa qondaala poolisii irratti adurree darbatee poolisii miidhe hidhaan waggaa shanii irratti murtaa'uu miidiyaan Raashiyaa gabaase.

Shakkamaan maqaan isaanii Genaadii Sherbaakov jedhamu poolisiin itti siqe jennaan itti darbachuutu dhagahame.

Qondaalli poolisii komii ollaa irraa dhufef bakkicha dhaqee fuula isaa irratti ''haalaan moccorame'' jedhameera.

Obbo Sherbaakov umriin isaanii 59 yoo ta'u poolisii irratti haleellaa raawwachuun himataman.

Himannaan kuni gaafa Roobii erga rakkoon kuni dhalate waggaa tokko booda kan baname yoo ta'u, chaanaliin telegiraama irratti barreessu, Baza, jedhamu ibseera.

Wanti mudate jedhame maali?

Akka miidiyaan Ren TV jedhamu gabaasetti Onkoleessa 04, 2018 Obbo Sherbaakov magaalaa Moskoo keessatti sadarkaa darbii ol itti bahan jala taa'aa turan.

Akka malee akka dhuganii machaa'anitu gabaafame.

Ollaan jeeqamne jedhe poolisiitti himannaan poolisiin mana Obbo Sherbaakov seene. Ta'us, gaaffii deebisuus ta'e kaan poolisiin godhe gochuu hin feene.

Achiiti Obbo Sherbaakov adurree isaanitti dhihoo jirtu fuudhanii poolisi irratti darbatan jedhamanii himataman.

Adurreen yoona kana fuula qondaala poolisii haalaan miite.

Namni adurree itti darbachuun himataman kuni yeroos gamoo mana isaanii keessa hin turre. Deebii isaaniinis adurree gara poolisiitti akka hin darbanneefi adurreen ofumaa akka itti utaalte himan.

Ta'us, hojiin isaanii seera yakkaa biyyattii 318 irratti akkuma taa'en qondaala ummataa irratti haleellaa raawwachuun himatamaniiru.

Haa ta'u malee, himannaa banuf maaliif waggaa tokko akka tureefi wanti adurree kana irratti qaqqabe hanga yoonaa ifaa miti.