Laga Abbayyaa: Itoophiyaafi Masriin Ameerikaatti kan walga'an mariif malee waliigalteef miti jedhame

Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa

Madda suuraa, Grand Ethiopian Renaissance Dam

Atakaaroo waa'ee ijaarsa pirojektii humna ibsaa Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa irratti uumame giddu seentummaa Ameerikaatiin furuuf fedhii Masiriin agarsiisaa turte Itoophiyaan kuffistee turte.

Tibba darbe Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadiifi Pirezidaantiin Masirii Abdul Fattaa al-Siisii Raashiyaa magaalaa Soochii keessatti walarganii turan.

Walargeesaanii sana booda Ministirri Muummee Abiy marii dhimma hidha haaromsaarratti taasifamu keessatti qaamni sadaffaan yoo hirmaate rakkoon hin jiru jedhanii turan.

Ammas Itoophiyaafi Masiriin Sadaasa gara dhumaa magaalaa Waashingitan DC keessatti marii waliigalteef karaa saaqa jedhamee yaadamu ni gaggeessu jedha gabaasi Ministeera Dhimma Alaa Masirii.

Ameerikaas ta'e Raashiyaan biyyoota sadeen Itoophiyaa, Masiriifi Sudaan walii galchuuf fedhii qaban agarsiisaa jiru.

Akkaataa Ministeerri Daldalaa Ameerikaa waamicha dhiyeesseen Ministiroonnii Dhimma Alaa biyyoota sadeenii xumura ji'a Sadaasaa irratti Ameerikaatti walarguuf walii galaniiru.

Haata'u malee walgeettiin isaanii mariidhaaf malee walii galtee dhumaarra ga'uuf akka hin taane ibsameera.

Dhimma kanarratti Ministirri Dhimma Alaa Itoophiyaa ganama kana ibsa kan kenne yoo ta'u dubbi himaan ministeerichaa Obbo Nabiyaat Geetaachaw bakka buutonni biyyoota saddeniiyyuu walga'ii Waashingitan irratti akka argaman mirkaneessaniiru.

Koreen teekinikaa walga'iisaa itti fufee akka gaggeessu Itoophiyaafi Masiriin walii galaniiru.

Ejjennoon Itoophiyaa ''mariin waliigaltee ammallee ganaadha'' kan jedhuudha jedhan.

''Dureewwan biyyoota lameenii koreen teekinikaa mariisaa akka itti fufu, rakkoon yoo jiraatemmoo waliin dubbatanii akka furan walii galaniiru,'' jedhan.

Marii waliigalteetti deemuun dura biyyoonni lameen nama isaan gidduu seenee waliif galchu ni barbaachisaa?

Mariin waliigaltee kunoo maal maal irratti kan xiyyeeffatu ta'a? kanneen jiran irratti walii galamuu qabas jedhaniiru.

Isa boodawoo qaamni walitti fidee marii araaraa mariisisu itti gaafatamummaa akkamii fudhata? kan jedhu waliin murteessuun, qaama mariisisu waliin filachuu feesisa jedhan.

Haaldureewwan kanneen irratti osoo walii hin galin gara waligalteetti deemuun hin danda'amu.