Buruundiitti barattuun barsiisaan ishee reebe lubbuun darbe

Ulee

Madda suuraa, Getty Images

Magalaa guddittii Buruundii Bujumburaatti barattuun umuriin ishee ganna 14 taate reebicha gara jabeenyaa barsiisaan ishee irraan ga'erraan kan ka'e lubbuun ishee darbuu abbaan barattuu kanaa BBC'tti hime.

Barattuun maqaan ishee Chadiiyaa Nishimwee jedhamtu kun mormaafi miila keessa ture kan reebamte.

Reebicha hamaa irra ga'e kanarraa kan ka'eenis shamarreen kun afaaniifi funyaaniin akka dhiigdu taasiseera jedhan Jiin Maariyee Masaagoo.

"Isheen dareedhuma keessatti erga barsiisaa isheetiin gara jabinaan rukkutamtee lubbuun darbe. Isaan booda fuula dura waajira dura ta'aa mana barumsaa geessanii gatan," jedhan Obbo Masaagoon.

Dura ta'aan mana barumsichaas Chadiyaan akka hospitaala geessuufi haala mijeessee ture. Haata'u malee, yeroo hanga danda'ame hospitaala qaqqabsiisanitti shamarreen kun lubbuun akka darbeeru itti himame," jedha Misaagoon.

Yaaliiwwan BBC'n yaada dabalataa damee qajeelcha barnootaafi poolisiirraa argachuudhaaf yaalee hin milkoofne.

Obbo Masaagoon akka jedhanitti taateen kun kan uumame Kibxata irra yommuu ta'u, intala isaa kan awwaalates guudhuma sana.

Abbaan intalaa kun akka itti himametti yoo ta'e Chaadiyaan seeraa daree barnootaa waan cabsiteef ture kan reebamte.

Manni barumsichaa sun akka dubbatetti: "Barattuun kun hojii manaa isheef kennamee ture waan hin hojjetiin dhufte jedhamuun reebbaan irra ga'e sun akka malee hollachiisee ture."

Buruundii keessatti adabbiin hamaan akkasii seeraan aladha.

Reebichaan barattoota adabuun biyyoota baayyee kessatti dhorkaadha.

Itoophiyaa keessatti barattoota reebichaan adabuun baroota durii keessa tureera. Waggoota dhiyoo asitti garuu barattoota uleedhaan reebuuniifi miidhaa qaamaa irraan ga'uun dhorkameera.