Hayileen Feesbuukii himachuufan yaadaa jira jedhe

Hayilee Gabrasillaasee

Madda suuraa, Henri Szwarc

Atileet Hayilee Gabrasillaasee Feesbukii himachuudhaaf yaadaan jira jechuudhaan Faanaa Biroodkastiing Korporeetiitti hime.

Shalaqaa Hayilee Gabrasillaasee akka jedhetti waggoota darban keessa rakkoowwan nageenyaa Itoophiyaa keessati mul'atan akka miidhaa guddaa qaqqabsiisaniif miidiyaaleen hawwaasummaa keessumaa ammoo Feesbuukiin ga'ee ol aanaa akka qabu ibseera.

Mootummaan Itoophiyaa badiinsa Feesbuukiin qaqqabsiisaa jiruuf kan hin himanne yoo ta'e ani himachuun koo hin hafu jedhe Hayileen.

Sababii Feesbuukiitiin biyyi miidhamaa jira, ummannis du'aa jiras jedheera.

Guyyoota muraasa keessatti namoonni hedduun lubbuun isaanii darbuu ibsuudhaan kun ammoo Feesbuukii himachuudhaaf ga'aadha jechuun dubbateera.

Feesbuukii qabsoodhaafi mirgaaf sagalee ittiin dhageessisiifachuuf hojiirra oolfanneerra jedhamus, haarsaa hin barbaachifne kaffalchiisuu akka hin qabne of eeggannoon taasifamuu akka qabu yaadachiiseera.

Namni kamiyyu bulee oola malee yakka raawwateef itti gaafatamummaa jalaa ba'uu hin danda'u jechuudhaan dubbateera Atileet Hayileen.

Atileet Hayileen Feesbuukiin alatti miidiyaaleen hawwaasummaa Itoophiyaa keessatti banaman of- eeggannoodhaan qabamuullee akka qaban akeekkachiiseera.

Lammileen Itoophiyaa biyya keessaafi biyya alaa jiran suuraawwaniifi barreeffamoonni namoota isaan deggeraniin bira yeroo geessifatanitti of eeggannoo gochuu akka qaban dubbateera.

Atileet Hayileen wantota biyya biraatti uumaman akka waan biyya kana keessatti uumamanii fakkeessuudhaan, biyya biraatti harkaafi miilla murama akka waan biyya kanatti muramanii fakkeessuudhaan, manneen biyyoota biraa keessatti gubatan akka waan biyya kana keessatti gubatanii fakkeessuudhaan, meeshaaleen manca'an aakka waan biyya keessatti qaqqabe fakkeessuudhaan dhiyeessuun namuma kana sobaan godhe boodarra miidhaan isumurra ga'a," jedheera.

Har'a callisee taa'ee ilaalullee boor itti gaafatamummaa jalaa bahuu hin danda'u. Kanaaf, namoonni hojii akkanaatti bobba'an of-eeggannoo gochuu akka qaban hubachiiseera Atileet Halyileen.