Ameerikaatti re'oonni beelofte mana kitaaba gubachuurraa baraaran

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Re'ee ibiddaa ittisuuf marga dheeddu

Re'oonni beela'an lakkoofsaan 500 ta'an Mana Kitaabaa Pirezidantii Ronaald Reegen ibidda daggala Kaaliforniyaatti qabateen akka hin gubanne baraaruu danda'aniiru.

Ji'a Caamsaa darbe manni kitaabaa kun re'oota marga boba'u naannoo gamoo kanaa dheedanii akka qulqulleessaniif qacare (mindeesse) ture.

Re'oonni kun namoonni ibidda dhaamsuutti bobba'an yeroo akka argatanii akka balaa ibiddaa sana to'atan isaan fayyadeeera.

Manni kitaabaa Loos Anjelas cinatti argamu kun ibidda salphaatiin manca'uuf carraa qaba ture. Balaan ibiddaa dhiyeenyatti kutaa bulchiinsa kanaa mudate namoota buqqisee, tajaajila ibsaas addaan kutee ture.

Re'oonni 805 kaampanii naannichatti argamurraa lafa heektara 13tti dhiyaatu dheedanii akka qulqulleessaniif qacaraman.

Re'oota fiixee gaaraa gubbaa dhaabbatan Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Re'ee dheechisuun karaa ittin waan gubatu qulqlleessani

Iskoot Mooris hundeessaan dhaabbata re'oota qabu kanaa ji'a Sadaasaa darbe heekataara tokko qulqulleessuuf doolarri Ameerikaa 1000tti dhiyaatu akka kaffalamuuf gaafate ture.

Kaaliforniyaatti daggalli deddebi'ee gubachuun kan itti fufe yoo ta'u, Obbo Mooris namni jedhamu kun ammoo namoonni re'oota barbaada waan jiraaniif baayyinaan guddisaa jira.

Jaarmiyaan Kibba Kaaliforniyaatti argamu tokkos haaluma walfakkatuun qulqulleeffame.

Balaa ibiddaa Ameerikaatti qaqqabe kanaan baraartonni beelladoota oolchuudhaaf hedduu carraaqan.

Bakkawwan gara gara balaan ibiddaa kun itti qaqqabetti, beelladoonni hedduun yeroo arraba ibiddaa kana jala dhaabbatanii mullatan ni argamu.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Namoonni yeroo farda birratti qabuudhaaf yaalan
Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Namoonni balaa ibiddaa jalaa yeroo farda oolchanitti

Balaa ibdiddaa kanaan horii manaa hedduu jalaa baasuudhaaf danda'amellee, beelladoonni baayyeen garuu du'aniiru.

Horiin dallaa keessa jiran hedduun kan balaa ibiddaa kana jalaa oolfamanis ni jiru.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Dubartii fuulatti uffattee saree ishee ibidda jalaa baraaraa jirtu

Balaawwan ibidda bosonaa gurguddoo kudhan Kaalifoorniyaatti qabatan keessaa, ibiddi Kinkaadee kaaba kutaa biyyattiitti qabate akka malee guddaadha.

Ibiddi kun lafa hektaara 30,756 ta'u gubeera.

Bulchaan kutaa biyyattiis sababii balaa ibidda kanaatiif labsii yeroo muddamaa labsaniiru.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Bineeldonni yeroo ibidda fuulleetii itti dhiyaachaa jiru dura yeroo dhaabbatan

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata