Namoonni shamarree waggaa 14 dhugdee turte gudeeduun himataman bilisa bahan

Mormii shamarree gudeedamte deeggaruuf taasifame

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Maalaagaa keessatti hiriirri shamarree kana deeggaruun taasifameera

Manni murtii biyya Ispeen Baarseloonaatti argamu namoota shan shamarree umrii 14 gudeeduun himataman bilisa gadhiise.

Namoonni kunneen miidhaa saalaa dhaqqabsiisuun hidhamanii ture.

Seera Ispeen jalatti haleellaa namni tokko kaan irratti raawwatu kan inni gudeeddii yookiin miidhaa saalaa jedhamee ibsamu kan danda'u yoo namni sun humna fayyadame yookiin doorsisedha.

Manni murtii namoonni shan to'anoo jala oolanii turan gudeeddii hin raawwanne jedheera. Sababa yeroo kaa'us shamarreen ''of hin beektu'' turte jechuun jarreen dhiiraa haleellaa homaatu irratti hin raawwanne jedhan.

Murteen kuni kan dhagahame Manni Murtii Waliigalaa Ispeen waggaadhuma kana murtee akkanaa erga jijjiiree booda.

Yeroo ammaa seerri kuni akka sirraa'u qoratamaa jira.

Jalqabarra shakkamtoota jaha irratti himanni banamee ture. Shanan isaanii irratti hidhaan waggaa 10 - 12 irratti darbeera.

Silaa miidhaan saalaa hamaa ta'e hanga waggaa 15 - 20 nama adabsiisa.

Gareen mirga dubartootaaf falmu murtii kanatti gadduu ibseera.

Akeekkachiisa: Kanneen kana dubbisuun jeeqamuu malan ni jiru

Maaltu ta'e?

Dhiironni kuni shamarree kana sagantaa dhugaatii Ispeen keessatti botelloon jedhamuufi magaalaa Manreesaa jedhamtutti bara 2016 qophaa'e irratti miidhaa irratti dhaqqabsiisuun himatamani.

Abbootin alangaa mana murtiitti akka himanitti namoonni kuni dubartii dhugaatiifi qorichaan of wallaalte irratti haleellaa raawwatan.

Kanneen himataman keessaa tokko kan ta'e Biriyaan Andirees jedhamu namoota kaan ''dabaree keessani. Tokkoon tokko keessaniif daqiiqaa 15, akka hin turre,' yeroo jedhu dhagahameera.

Kana dura shamarreen kuni mana murtiitti akka dubbattetti waan irratti raawwatan akka hin yaadanneefi isaan keessaa tokko meeshaa waraanaa itti falfalaa akka ture.

Himatamtoonni hunduu himannaa irratti dhihaate akka hin fudhanne didanis qacceen sanyii (DNA) nama tokkoo uffata keessaa ykn paantii shamarree irratti argameera.

Shamarreen miidhaan irra gahe ''waan hojjechaa turte sirriitti hin beektu, sababa kanaaf, dhimma saal qunnamtii irratti waliigaluus tahe diduuf sadarkaa ishee dandeessisu irratti hin turre,'' jechuun El Paayis gabaaseera.

Manni murtii shamarree rakkoon irra gahe kanaaf miidhaan ishee ''hamaa'' waan ta'ef jechuun yuuroo 12,000 (birrii kuma 395) kenneeraaf.