Daandiin xiyyaara Kaantaas Boeing 737 sababa qaamasaarra baqaqiinsa qabuuf akka hin balaliine dhorke

Xiyyaarri Kaantaas yeroo balali'uuf buufata xiyyaaraa Siidniiti ka'u

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Kaantaas akka jedhetti xiyyaara isaa 737 NG irratti baqaqaa argeera

Daandii xiyyaaraa Awustiraaliyaa Kaantaas (Qantas) xiyyaaroota Boeing 737 NG keesssa xiyyaarri tokko sababa qaamarra baqaqaa qaba jedhameef akka hin balaliine taasise.

Daandii xiyyaaraa hedduunis xiyyaarota 737 NG jedhaman sababa koochoon isaanii balaadhaaf saaxilamaadha jedhanii yaadaniif balaliinsa akka hin goone dhorkanii jiran.

Akka gabaasa AFP'tti addunyaarratti xiyyaarronni % 50 ta'an sababuma kanaan balaliinsarraa dhorkamaniiru.

Akka Kaantaas jedhetti, "baqaqiinsi jedhame sun jiraatus hatattamaan xiyyaarricha balaarraa hin oolchu. Nuti xiyyaarrichi guutummatti balaliidhaaf qophii yoo hin taane akka balali'u hin goonu."

Dhaabbatni Boeing gama isaatiin baqaqiinsi kutaa xiyyaara koochoo wal qabsiisurratti kan baqaqiinsi mudate jedheera.

Kaantaas xiyyaarota 737 NG keessa xiyyaarri tokkollee si'a 30,000 caalaa kan balali'e akka hin jirre dubbateera. Dabalataanis, xiyyaarri baqaqiinsa qabu imala 27,000 gad akka godhe himeera.

Boeing dhiibbaa keessa jira

Boeing erga balaan gurguddaan lama isa mudatee booda ture kan moodeelii haaraasa 737 Max balaliinsa dhorkee kan taateen kun ta'e.

Taaten sunneenis - Onkololeessa darbe Indooneezhiya fi Bitootessaa keessa immoo Itoophiyaatti kan mudate yoo ta'u walumaa galattis namoonni 346 du'aniiru.

Gaafa Roobii hoj- gaggeessaan Boeing kan ta'an Deeniis Muuleenbarg ogeeyyii seeraa Ameerikaatti balaliinsa xiyyaara 737 Max waliin wal qabate rakkoo akka uuman dubbataniiru.

Moodeeliin 737 NG moodeelii 737 Max'tti dura kan hojjetame ture.

Waldaan aviyeeshinii Awustiraaliyaa dhaabbanni Kaantaas xiyyaarroota modeela 737 NG hunda balalii akka dhorku gaafateera.

Xiyyaarri Yunaayitid Isteet Saawuziwest jedhamullee rakkoo walfakkaataa xiyyaara isaa modeela 737 NG irratti argeera.