‘Dhaloonnikoo Gondar ta’us Naqamteerraa fagaachuu hin danda’u’
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Maanguddoo dhaloonni isaanii Kaaba Itoophiyaa Gondar ta'us Naqamtee haalaan jaalatan.

Obbo Masfin Ambaaw dhaloonni isaanii Kaaba Itoophiyaa Gondaritti ta'us kan ijoollee godhatanis magaalaan jaalatanis garuu Naqamteedha.

Jiraattota magaalaa Naqamteef masinqoofi akkordiyoonii akka taphatan kan dubbatan maanguddoon kuni Afaan Oromoo baruu akka hin dandeenye himu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan