Godina Wallagga Lixaatti barattoonni mana barumsa qophaa'inaa Innaangoo gaggabanii kufan

Barattoonni 32 yaala dabalataaf gara magaalaa Gimbii ergamuu Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa ibseera Image copyright Empics
Goodayyaa suuraa Barattoonni 32 yaala dabalataaf gara magaalaa Gimbii ergamuu kominikeesinii mootummaan naannoo Oromiyaa ibseera

Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii Magaalaa Innaangootti barattoonni Mana Barumsaa Qophaa'inaa Innaangoo har'a (Kibxata) ganama daree keessa gaggabanii kufan.

Wanti barattoota kanaaf geessise hanga ammaa baramuu baatus, mana yaalaa barattoonni itti ergaman tokko irraa akka odeeffannetti haala gaarirra jiru.

Dareewwan kuni itti mudate sadii akka ta'an Biiroon kominikeeshinii Oromiyaa ibseera.

Barattoonni muraasni hospitaala magaalichatti ergamanis kaan tajaajila wal'aansa dabalataaf gara magaalaa guddittii godinichaa, Gimbiitti ergamaniiru.

Meedikaal Daarektariin Hospitaala Waliigalaa Gimbii Dr Dassaalany Abbabaa barattoonni 22 isaan bira akka geeffaman eerun, kaan torba hospitaala magaalichatti argamu biraatti akka ergaman odeeffannoo qabaachuu himan.

Akka barattonni jedhanitti, teessuma mana barnootaa keessa teessumni daakuu wayii akka qabuufi isa haxa'anii irra taa'ani jennaan gaggabanii kufani.

''Barattoota 22 nutti dhufani keessaa jaha kan ta'an haala ulfaataafi kan of wallaalanirree turaniiru,'' jechuun Dr Dassaalany BBC'tti dubbatan.

''Summii ta'u danda'a kan jedhurraa kan ka'e yaala garaa garaa gochaafi turre. Fooyya'anii jiru amma,'' jedhan.

Mallattoo barattoonni agarsiisan

Dr Dassaalany barattoota isaan bira wal'aansaaf dhufanirraa akka hubatanitti jalqabarra qaama hooksise.

Image copyright Miidiyaa Hawaasummaa

''Dhaqna hooksisurraa ka'a. Otuma jedhuu guutummaa qaamaa wal gaheetu sirni hargansuu isaanii hin dabala. Kanneen of wallaalanis ni jiru,'' jechuun ibsu.

Barattoonni amma wal'aansa argataa jiran 'takka itti fooyya'aa, takkammoo itti hammaataa ' jiraatus ''amma sa'aatii kanaatti barataan miidhame yookiin lubbuun darbe hin jiru,'' jedhan.

Yeroo ammaa wanta raawwate baruuf Hospitaalli Waliigalaa Gimbii saamuda gara Finfinneetti geessufi.

Wanti dhalate jedhame beekamuu baatus ,''Shakkiirra dhaabbannee yaala waliigalaa kennaa jirra,'' jechuun Dr Dassaalany himan.

Dhimma madda rakkoo kanaati jedhame miidiyaa hawaasummaarra naanna'u biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa 'soba' jechuun qorannoon akka gaggeeffamaa jiru ibse.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata