Baqattoonni maallaqa biyyatti ergan mala erganiin qarshii dhabaa jiru
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan