Faransaay baqattoota 1,600 buufata dahoo yeroo keessaa baafte

Image copyright AFP

Poolisiin Faransaay bufataalee lama kan Kaaba magaalaa Paarisiitti argamu keessa baqattoota 1,600 baase.

Poolisoonni lakkoofsaa gara 600 ta'anis baqattoota kanneen gara jiddugala Paariis keessatti argamu tokkootti geessaniiru.

Tarkaanfiin kunis kan fudhatame ibsa motummaan biyyattii godaantoota dhaabuuf tarkaanfii nan fudhadha jedheen walqabatee jedhameera.

Baqqattoonni kunneen irra caalaan saaniif kan biyyoota afriikaa saaraan gadiifi Afigaanisitaan irraa dhaqaniidha jedhameera.

Buufataalee yeroo kan baqqattoonni kunneen itti dahatanii turaniifi dhiheenya daandii qaxxaamura Paarisiitti ijaaramanii turanis laastikiin ture.

Kanneen buufaticha keessa jiraatannkeessaa tokko kan taate Ayivorii Koostaawii Awaa kan umuriin waggaa 32 taate akka jettuutti, waggaa tokkoof buufaticha keessa turtee jirti.

''Buufatichi ni qorra. Nutti ni rooba ture. Kanarraa ka'ee eessa akkan deemu waanan hinbeekneefu gara buufata haguuggii qabuutti nu geessuu jedhee waan amanuuf gammadeera,'' jechuun Ajaans Faansi Pireesiitti himte jirti.

Poolisoonni Faransaayi baqqattoota buufta dahoo yeroo keessaa baasan Image copyright AFP

Ministirri Dhimma Alaa Faransaay Kiriisitoofar Kaastinar akka jedhaniittis baqattoonni bakkuma hundatti buufata akka hin ijaarreef jecha buufataalee haaraan namoota kuma 16 qabachuu danda'an sadii ni hundeeffamu.

Baqqattoonni kolugaltummaa gaafachuun argatan akkasumas kan dhorkamanis dhimmisaanii dhiheenyatti kan ilaalamu ta'us himan.

Biyyoon Awuroppaa hedduunis imaammata baqattoota simachusaanii cimsaa dhufaniiru. Faransaayis tarkaanfii walfakkaatu akka fudhattuuf dhiibbaan nirratti taasifamaa jira.

Faransaay baqqattoota biyyoota Awurooppaatiin ala irraa dhufaniirratti lakkoofsa kan daangeessitu ta'u Roobii darbe ifa taasifte jirti.

Namoonni osoo heyyama jiraachu hinargatiin biyya keessa jiran tajaajila wallaansaa akka hinargannee akka taasiftus ibsite jirti.

Buufataalee yeroo kaaba baha magaalaa Paarisiitti argamanis dhuma bar akanaatti kan deegaman ta'uun ibsameera.

Odeessa kana irratti dabalata