'Killee Cabbii' qarqara galaana Filaandiitti umame

Cabbii hanqaaquu fakkaatu Image copyright Risto Mattila

Sababii haala qilleensaa cimaatiin wal qabatee kubbaan cabbii danaa killee qabu kumaatamni qarqara galaana Filaandii mullate.

Oggeessi suuraa Risto Maattilaa namoota 'killee cabbii'' odoola Haayiloto kan qarqara galaanaa biyya Fiilaandiifi Siwiidiin jidduutti argu hubatan keessa tokko.

Eksipartoonnis haala qilleensaatiin walqabatee qilleensi cabbii bishaan irra gangalchuun danaa akkasii akka qabsiise himu.

Mr Maattilaa, magaalaa Oulu dhiheenyatti argamtu irraa BBC'tti akka himeetti kana dura waan kana fakkaatu gonkumaa argee hinbeeku jedheera.

"Anis haadha warraa kiyya Maarjaniemi waliinan qarqara galaanaa ture. Haalli qilleensaa aduu yoo ta'u gara digrii faraanayitii 32 ta'a. Akkasumas baayyee bubbisa ture,'' jedheera.

"Achiinis haala nama ajaa'ibu kanan arge. Qarqara galaanaa qabatee cabbii fi 'killee cabbiin' tolfameetu guutee mullata.''

Mr Maattilaa kubbaan cabbuu kunis naannoo meetira 30 ta'u uwwiisee mullata. Inni xiqqaan hanga killee kan gahu ypoo ta'u, inni guddaan ammoo amma kubbaa miilaa gaha.

"Inni ijatti kan baayyee nama ajjaa'ibuudha. Naannicha keessa waggoota 25f amman jiraadheetti waan kana fakkaatu kan biraa gonkumaa argee hinbeeku,'' jedhan Mr Maattilaa.

"Anis kaameeraa waanan of waliin qabuufu haala kana kaameeraa kiyyaan kaasuu murteesse.''

Eksipartiin BBC Joorji Guudfeloo akka jedheetti kubbaan cabbii kun umamuu kan danda'ee haalli qilleensaa waan qorraafi bubbee qabaateef jedheera.

"Suuraan waliigalaa kan cabbii xixiqqaa irraa bubbeedhaa wayita raafameetti akka danaa giingoo qabaatu taasifame,'' jedha.

"Kunis yoo bishaan galaanaa garmalee qabbanaa'uutti kana caalaa guddachu danda'a. Haalli kunis akka caalaa akka shaakaraa'aa hintaane taasisa."

Bakkeewwan kana fakkaatan kanaan dura akka Raashiyaafi Hora Michigaan qarqara Chikaagootti argamuun gabaafamee ture.

Bara 2016 jiraattonni Nayidaa Saayibeeriyaa keessatti argamu cabbiin hanqaaquu guddaa km18 dheeratu argameera.

Image copyright Ekaterina Chernykh
Goodayyaa suuraa Bara 2016 jiraattonni Nayidaa Saayibeeriyaa keessatti argamu cabbiin hanqaaquu guddaa km18 dheeratu argameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata