Paarkii Qaaftaa Sheraarootti bineensonni bosonaa dhukkubaan du'aa jiru

Bineensoota paarkicha keessatti dhukkubichaan qabanam keessaa

Dhibeen haaraan dhukkuba miilaafi afaanii (Foot and Mouth Disease) jedhame paarkii Qaaftaa Sheraaroo naannoo Tigiraayitti umamuun bineensoota akka Borofaa ajjeessaa jiraachuun beekame.

Rakkina kanaan hanga ammaatti Borofni meeqa akka ajjeefame beekamuu baatulleen riipportarri BBC Tigrinyaa achitti argamu reeffaafi kanneen dhukkubsatan baayyee argu dubbata.

Oggeessi paarkichaa Obbo Haabtoom Haagoos BBC'tti akka himeetti dhukkubichi bineensoota qofaa osoo hin taanee beeladoota manaas miidhuu danda'a.

Haala amma jiruun kan dhukkubichaan miidhaman bineensoota daggalaa qofaadhas jedhaniiru.

Akka oggeessa kanaattis bineensooti dhukkuba kanaan miidhaman madaatu gurraafi dubasaaniirratti mullata.

Paarkii kunis baha naannoo Tigraayitti kan argamu yoo ta'u, lafa heektaara kuma 200 ol haguuga.

Paarkicha keessatti bineensootaafi simbirrootta adda addaa kan argaman yoo ta'u, harbaafi borafni baayyinaan jiraachuu oggeessichi himaniiru.

Torbanuma kana keessa balaan ibbiddaa paarkii kana irra qaqabeen bosonni heektaara kuma 1,500 olii barbadaa'uu oggeessoonni himanii turan.

Paarkiin kunis mootummaa federaalaa jalatti kan bulu yoo ta'u, yeroo garaa garaa balaa ibiddaatiif saaxilamaa jiraachu hima oggeessi kun.

Sababiin ka'umsa balaa ibidda kanaatiis namoota karaa aadaatiin warqii omishaniifi kanneen muka muruuf bosonicha keessa galaniin ta'ulleen maddaaleen naannichaa argaman ni mullisu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata