Barattoonni qorannoo ulfaa akka taasisan Yunvarsiitiin Dirree Dhawaa gaafate duuba maaltu jira?

Yunivarsiitii Dirree Dhawaa Image copyright Dire Dawa University

Guyyaa kaleessaa (Jimaata) Yunivarsiitiin Dirree Dhawaa baratoonni dubartootaa qorannoo ulfaa akka taasisan gaafachuun isaa ijoo dubbii ta'eera.

Yunvarsiitiin Dirree Dhawaa kan kana godhe barattuun tokko mucaa deesse erga gattee deemtee booda barattoonni dubartoonni qorannoo ulfaa akka taasisan xalayaan gaafateera.

Bu'aa qorannoo ulfaa taasisanis sa'aatii 48 keessatti pirooktarii ykn kan bakka bultii isaanii to'atuuf akka galchan gaafata xalayaan bahe kun.

Xalayaa jalattis kuni dirqama akka ta'eefi kan kana hin raawwatiin itti gaafatamummaa akka fudhatu eera.

Erga dubbiin kun miidiyaa hawaasummaa gubbarratti ho'ee booda Hoggantuun Kominikeeshinii Yunvarsiitichaa Aadde Maqdas Kaasaahun Yunivarsiitiin kana hin baasne, dogongora jechuun haalaniiru.

Waan ta'e maraafis dhiifama gaafataniiru. Dhugaan jiru garuu xalayaa kana Gamtaa Barattootaa Yunvarsiitichaatu baase.

Ogeessa seeraa kan ta'an Aadde Sablee Asaffaa Gamtaan barattootaa qaama bulchiinsa Yunvarsiitii waan ta'eef xalayaa kana yunivarsiitiin hin baasne kan jedhamu sirrii miti jedhu.

Akkamin bahe?

Pirezidantiin Gamtaa Barattootaa Yunvarsiitii Dirree Dhawaa Daani'el Getaachaw ibsi bahe dhugaa akka ta'e BBC'f mirkanesseera.

Ta'us, dogongoratu raawwate jechuun dhiifama akka gaafatan hima. Marii malee osoo hin bilchaatiin jarjarsuun akka bahe hima.

Kana akka godhan wanti isaan dirqe maal akka ta'e kan gaafanne Daani'el, ta'ee kaleessa ganama raawwate akka ta'e dubbata.

"Har'a ganama (Jimaata ganama) osoo mariin hin taasifamin miira keessa seenuun xalayaan akka bahu ta'e.

Xalayaa akkanaa baasuun dogongora akka ta'e boodarra hubannee dhiifama gaafanneerra," jedheera.

Xalayaan kuni akka bahuf sababni guyyaa kaleessaa ganama barattuun toko mucaa deesse daandii qarqara gattee deemuu isheen akka ta'e Daani'el BBC'tti himeera.

"Wanti ta'e kun baay'ee kan nama yaaddessudha, xalayaan barraa'es dubartoota kaan irratti akka hin raawwanne yaadda'uuni,'' jechuun jarjarsuun akka xalayaan bahe dubbata.

Image copyright Miidiyaa Hawaasummaa
Goodayyaa suuraa Xalayaan Yunivarsiitiin Dirree Dhawaa barreesse barattoonni sa'aatii 48 gidduu qorannoo ulfaa akka taasisan gaafata

Dirqamaan qorannoo taasisaa jechuun danda'amaa?

"Bulchiinsi yunivarsiitii barattoota jala jiru fedha isaanii malee dirqamaan qorannoo fayyaa akka taasisan gochuuf aangoo hin qabu,'' jechuun ibsu ogeettiin seeraa Aadde Sableen.

Sababni fedhees jiraatu bulchiinsi yunivarsiitii qorannoo akka taasisan dirquu hin danda'u kan jedhan Aadde Sableen, kana gochuun seera cabsuudha, mirga namoomaas dhiibuudha jedhu.

Qorannoo taasisuun dura namni qorannoo taasisu suni eeyyamamaa ta'uu qaban kan jedhan Aadde Sableen, osoo kun ta'ee jiruu kan raawwachuun naamusa ogeessota fayyaallee ni cabsa yaada jedhu qabu.

Kan biraammoo, osoo barattoonni muraasa dhala godhatanii gatanii jiraatan hundi akka qorannoo taasisan gaafachuun sirrii miti jechuun ibsu.

Kunis waan barattoonni hunduu karaa sirrii hin taaneen dhala godhatanii gataa jiru waan jedhu akeeka yaada jedhu qabu.

Aadde Maqdas Kaasaahuun BBC'tti akka himanitti Yunvarsiitii Dirree Dhawaa keessa dhala godhachuun baay'achuu isaa baruuf qorannoon taasifamaa jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata