Dhiira gababaa: Jireenya jaalalaa fi bu'aa fi ba'ii isaa

Robartiifi jaalalleesaa durii
Goodayyaa suuraa Robartiifi jaalallee isaa durii

"Dhiira gabaabaa yoo taate dubartoota 10 keessa 8 battala hojjaakee arganitti jaalalleekee ta'uuf hin filatani" jechuun lammiin Kaanadaa Aalan Moot dhiyeenya kana barreessee ture.

Dubbistoonni tokko tokko mudannoo isaanii gaariifi hamaas BBC'f qoodaniiru.

'Dhiirootiin gabaaboo yeroo hedduu jaallallee argachuun akka itti cimu haasa'u, ani garuu kun natti hin dhaga'amu'

Roobart Meetira 1.55

Siwiidin dhiiroota dhedheeroo qabaachuun beekamti. Garuu ani akkan baay'ee adda ta'etti natti hin dhaga'amu.

Hiriyoonnikoo hedduun cm 180fi cm190 gidduu dheeratu, kanaaf namoota dhedheeroo bira taa'uun natti tola.

Takka takka namootni waa'ee hojjaakoo ni haasa'u garuu ittiin arrabsamee hin beeku.

Takka takka wantoonni nama aarsan jiru - fakkeenyaaf baatamuun siif waan salphaa ta'eef namootni ol si baachuu barbaardu.

Waan hunda keessa kan ana aarsu yeroo namni tokko hojjaakee si gafatee, wayita ati itti himtu "ajaa'iba Rabbii! ammana gabaabbatta?" yeroo siin jedhudha.

Takka takka utuun dheeraa ta'e jireenyi maal fakkaatan jedha. Garuu deebisee immoo utuun dheera ta'ee namummaa amman qabun qabaadhaa jedheen of gaafadha.

Dhiirootiin gabaaboo yeroo hedduu jaallallee argachuun akka cimu haasa'u, ani garuu tasumaan kun natti dhaga'amee hin beeku.

Anaaf dubartiitti michoomuun yeroo hundaa salphaa ture. Akkuma salphaatti naa ta'a.

Tarii kana ta'a sababiin isaa, irra darbanii yaaluu dhiisuufi hojjaakee akka hir'ina qaamaatti ilaaluu dhiisuudha.

Dubartii cm155 kan hojjaan anaan qixxee irraa hanga dubartii cm175 dheeraattu waliin hariiroo jaalalaa qabadhee beeka.

'Dubartoonni hedduun dhiira cm180 gadii hin fedhani'

Kiriis, cm170

Appilikeeshinii jaalallee ittiin argattu, OkCupid jedhamu irratti waa yaaleen ture.

Jalqabaratti hojjaakoo cm170 jedhee odeefannicharra yeroon galchu dubartoonni fedhii agarsiisan badaa hin turre.

Warra fedhii argarsiisan hundaaf ergsa barreeffamaa yeroon ergu %20 qofatu naaf deebise.

Sana booda hojjaakoo cm185tti yeroon geeddaru kan fedhii agarsiisan dachaa sadiin dabalanii kan ergaakoof deebii laatan amma %50 ta'ani.

Garuu maal godha dubartoonni Landan hedduun dhiira cm180 gadii hin fedhani.

'Jaalalleenkoo durii dhiira gabaabaa jaallatti'

Eedriyaan, cm163

Jaalalleen koo durii kan cm182 dheerattu dhiira gabaaba jaallatti ture.

Namootni waliin yeroo nu argan ija nuti babaasu. Namoonni baay'een ani waan addaa tokko waanan qabuuf kan isheen na waliin taate se'u ture.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Eedriyaan Eelisan (mirgarra jira)

Jaalleewwankoos ta'e hadha warrootni koo duraanii hojjaan anaan wal qixa ykn anaa ol turani.

Amma jaalallee waan hin qabneef dubartii akkuma ani hojjaa isheen rakkoo hin qabaanne kan hojjaan koos isheef rakkoo hin taane argachuu nan fedha.

Keessuma aappii haariiroo jaalalaa baranaa irratti- sababa hojjaakootiin hedduu dhiibameera. Ilaalchikoo garuu hojjaankoo yoo rakkoo ta'e, rakkooshee malee kan koo miti.

Yeroon ijoolle ture utuun dheeraa ta'e nan barbaadan ture. Kun garuu waggaa hedduu dura.

Amma hojjaakootti guututti gammadaadha. Waggaa 40 oliif lafan jiru na geessiseera.


Yunivarsitii Niyoorkitti qorattoonni barreeffama dheera baasaniin dhiirri gabaabaa ga'eela dhaabbataaf gaariidha jedhaniiru.

Dhiiroti gabaaboo turanii fudhu, yeroo fudhaan ammoo yeroo dheeraaf gammadaniii gaa'eela keessa turu jedha.

Kunis jira:

Namooti biyya Dachii addunyaa irraa namoota dhedheeroo yeroo ta'an, annaan baay'ee dhugu, baadu (Chiizii) baay'ee nyaatu. Tarii kana waanti wal qabsiisu jiraa?

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata