Viidiyoon namoota mana nyaataatti wal naqatani Afrikaa Kibbaa 'ajaa'ibsiise'

Mana nyaataa KFC Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Mana nyaataa KFC

Dhimmi namoota mana nyaataa 'KFC' tti qubeellaa walkaadhimmatani qalbii namoota heddu hawwateeera.

Namoonni kun mana nyaataa keessatti osoo qubeelaa waliif kaa'anii viidiyoon waraabamee miidiyaa hawwaasummaarratti gadi dhiifame namoonni hedduminaan waliif daddabarsaniirus.

Dhiiriifi dubartiin biyya Afriikaa Kibbaatti mana nyaataa KFC keessatti qubeellaa gaa'ilaa isaanii waliif hidhan kunneen osoo foon lukkuu ajajanii nyaataa jiraniidha.

Jalqaba isa dhiiraatu akka tasaa ka'uun, 'natti heerumtaa?' jechuun dubatittiif gaaffii dhuyeesse.

Isheenis 'eeyyeen' jechuun deebiifnaan, qubeellaa gaa'ilaa kaa'eef.

Erga gochi isaanii kun midiyaalee hawaasumaarra daddabarfamuu eegaleen boodas, dhaabbanni nyaataa KFC'n 'jara kana naaf barbaadaa' jechuun waraabbii viidiyoo karaa tiwitaraatiin gadhiise.

Ergasiis namoonni kuma 17 ta'an qoqqodaniin booda jaalalleewwan Bahaat Hektar fi Nonaahalaan jedhaman ta'un barame.

Isaan boodas lammillee biyyatti jarri kuunneen gaa'ila isaan barbaadan akka raawwatamuuf maallaqa walitti buusuu eegalan.

Kana malees, wallisaa beekamaan Zaakaas Baantiiwiin jedhamus bilisaan guyyaa gaa'ilsaanii akka sirbu tole jedheera.

Kaan ammoo gaa'ilaan booda gara bashannanaa yoo deeman achi geessuuf waliigalan.

Kana malees, barruun Diraam jedhamu seenaa jaalalaa jara kanaa akka gabaasu yoo ibsu, kanneen biroo ammoo dhugaatiifi meeshaalee nyaanni itti qophaa'u dhiyeessuuf waadaa galan.

Jaallalleewwan kunneen wayita isaanii qubelaa waliif kaa'an viidiyoon isaanii namni waraabee fuula feesbuukiifi instaagiramii irratti gadhiisuun namoonni hedduun akka qooddattan taasise Kaataakaa Maaloboolaa jedhama.

Isaanis namoota deegarsa isaaniif taasisuuf fedhii agarsiisan hunda galateeffataniiru.

Jarri kunis kana dura waggaa saddeetiin dura gaa'ilasaanii kan raawwatanii turan ta'ulleen, mishirichi qubeellaa biteetti gamadaa hin turre.

Kanaafu haadha warraasaatiif qubellaa gara biraa bituuf murteesse.

"Wayita sanatti hojii waanan hin qabneef qubbeelaa haadha warraa kiyyaaf ta'uu malu bituuf hin dandeenyee ture,'' jedhe

Kana malees, haalli jaalala keenyaa akkasiin jireenya namootaa keessatti hiikaa qabaata jedhanii yaadanii akka hin beeknees himeera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata