Obbo Taakkala Goobanaa: 'Yoo jabaattee hojjette wanti hin danda'amne hin jiru'

Obbo Taakkala Goobanaan Gujitti dhalatanii guddatani Image copyright Takele Gobena

Dhalataan Itoophiyaa Obbo Taakkala Goobanaa biyya Ameerikaa bulchiinsa Waashingitan jalatti miseensa mana maree magaalaa Siitaak [SeaTac] ta'un filaman.

Teessuma afur filannoon dhihaate keessaa tokko kan irra aanan ObboTaakkalan, magaalaa jiraattoota 30,000 ol qabdu waggoota afuriif miseensa mana maree ta'un tajaajilu jechuudha.

Hojiin isaaniis ''seera tumuu callaa osoo hin ta'in magaalaa kana keessatti qaama seera raawwachiisus hin to'anna,'' jechuun himu.

Yeroo miseensa mana maree ta'an kaffaltiinis jireenyis gaarii ta'a jechuudhaa jennee kan gaafanne Obbo Taakkalan ''wanti guddoo akkasi,'' jechuun deebisan.

Namni hojiin idilee isaanii waldaa hojjettootaa keessatti hojjechuu ta'e kuni erga gara Ameerikaa dhaqanii waggaa saddeeti.

Injifannoo booda turtii BBC waliin taasisaniin duula filannoo cimaa gaggeessine jedhaniiru.

''Hamma namoota dubbisneetin akkasumas duula filannoo kana gaggeessuuf maallaqa walitti qabneetin seenaa magaalaa kana keessatti rikoordii cabsuu dandenyeerra,'' jedhan.

Akka isaan jedhanitti, manneen kuma hedduu balbala rukutaa duula na filadhaa kan gaggeessan yoo ta'u deeggartoonni isaaniis qarshii duula filannoof ta'u dolaara 55,000 [birrii 1.6mln caalaa] akka walitti qabaniif himu.

Deeggartoota isaanii keessaa harki 90 warra adiiti kan jedhan Obbo Taakkalan, 'hojii cimaa waan hojjenneef mo'achuu dandeenye. Amma gammachuurra jirra,'' jedhaniiru.

Iccitii milkaa'inaa

Iccitii milkaa'ina isaanii yeroo dubbatan, kanaaa dura magaalattii keessatti miindaan hojjettootaa akka dabalu duula gaggeessanii milkaa'aniin namni hedduun akka isaan bare himu.

Kan biraa 'yaada bilchaataa fi filatamaa qabadhee dhihaadhe,'' jedhan.

Namni Obbo Taakkalan dorgomanii irra - aanan nama magaaluma Siitaak jedhamtutti dhalatani guddataniifi umrii 69 akka ta'an kan himan Obbo Taakkalan, yaadaan akka irra aanan himu.

''Ani erga magaalaa kana dhufe waggaa 8. Anaafi dorgomaa koo walbira yoo qabdu ani keessummaadha.'

''Yoo jabaattee hojjette wanti hin danda'amne hin jiru. Inni guddaan kana. Inni lammaffaa yaada fooyya'aa yoo qabaatte namni sirraa bita,'' jechuun iccitii milkaa'ina isaanii himu.

Yaada ittiin dorgoman

Obbo Taakkalan hojjeettonni magaalaa Siitaak keessa jiraatan sababa qaala'insa jireenyaan mana kireeffachuu irratti miidhama qabu jedhu.

Kanaaf, manneen biroo akka ijaaraman, kan ijaaramanis gatii xiqqaan akka hojjettoonni kuni kireeffatani jiraatan seera nan baasa jedhaniin akka yaada dhiheessan himu.

Kan lammataa immoo manneen barnootaa magaalaa kana keessa jiran akka fooyya'aniifi bulchiinsi magaalaa akka isaan deeggaru yaada dhiheesse jedhu.

''Inni sadaffaan, carraa hojii uumuu irratti akka hojjedhu yaada dhiheesse. Kunimmoo, ummata biratti filannoo guddaa argate,'' jechuun ibsu.

''Itoophiyaa keessa amma namni gad baheetiniin dullaadhaan waldhaha. Kuni waan ta'u hin malle. Yaadaan waldorgomuu yaadaan injifachuu aadaa godhachuu qabna,'' jechuun dargaggootaaf dhaamaniiru.

Obo Taakkalan isaan filamuun isaanii lammiilee kaaniif kaka'umsa akka ta'u abdii qabu. Lammiileen Itoophiyaa bulchiinsota Ameerikaa adda addaa jirullee siyaasaa keessa hirmaachun baay'ee barbaachisaa akka ta'eefi akka deeggaranillee dhaamaniiru.

'An amma harka guddaa kan na file ummata biyya kanaati,' kan jedhan Obbo Takkalaan Fulbaana 01, 2020 hojii eegalu.

'Sagalee nama 26'f filannoo mo'atuu dhabe'

Dhalataan Itoophiyaa biraa miseensa mana maree Kilaarkistan jedhamtuufi bulchiinsa Joorjiyaa jala jirtuf dorgomaa turan immoo Dr Daraaraa Ximootewosidha.

Ogeessi seeraa kuni lammii Ameerikaa ta'anii ji'a tokko gidduutti ture filannoorratti hirmaachuu kan eegalan.

Filannoo mana maree magaalaa isaaniif taasisan irratti milkaa'u dhabanis, hedduu akka isaan barsiise dubbatu.

Image copyright Darara Timotewos

''Kan jalqabaa kooti. Kanaan dura filannoo keessa hirmaadhee hin beeku Ameerikaatti. Yoo kan caalaa hojii kiyya jabeeffadhee hojjedhe, wanta kana argachuun kiyya hin oolu,'' jedhan.

Waggoota muraasa booda filannoo hirmaatuuf yaada akka qaban kan gaafanne Dr Daraaraan, ''ammaaf xinnoo itti yaadutti jira,'' jechuun himan.

Abdii kutachuun akka hin barbaachifne kan himan Dr Daraaraan, Pirezidant Abrahaam Liinkan, Baaraak Obaamaanis ta'an Kilintaan jalqabbii irratti hin milkoofneef ture jechuun ibsu.

Lammiin Ertiraa kanaan dura muuxannoo qabuufi isaan waliin dorgome hirmaate jiraachuun isaa akka isaan miidhe himu.

''Lamaan keenya dorgommii keessa jiraachuun keenya xiqqoo na miidhee jira waan namoonni keenya baay'ee isa beekanuf jechuudha.''

Namoota sadii irra aanan keessaa tokko lammii Ertiraadha. Lammiin Ertiraa kuni namoota baay'een beekamuun isaa akka isa gargaare eeru.

''Nama 26'f dhabe waan kana. Nami 26 osoo na filate ni argadha jedhee yaada,'' jedhu Dr Daraaraan. Filannoo isa itti aanuun yoo hirmaatan imaammata haaraafi namoota daran kakaasuu akka qaban yaadu.

''Warri biyya keenyaas siyaasa keessatti hirmaatanis eegii hin milkaa'in ummatallee jeequu hin qabani, namallee rakkisuu hin qabani,'' jechun dhaamu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata