Seenaa kosii: Kuusaan balfaa guddichi Chaayinaa yeroo ni guuta jedhame waggaa 25 dursee guute

Namni tokko balfa keessa dhaabbatee Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Hojjataan iddoo balfaa Hangzhou'tti balfa addaan baasaa

Kuusaan balfaa guddichi Chaayinaa yeroo ni guuta jedhamee eeggamuun waggoota 25 dursee guute.

Kuusaan balfaa 'Jiangcungou' kan naannoo 'Shaanxi'tti argamu kun dirree kubbaa miilaa harka 100 kan ta'u yoo ta'u guyyatti balfa toonii 2,500 ta'u ni qabata jedhamee ture.

Ta'us garuu guyyatti toonii 10,000 ta'u kan qabatu. Kunis iddoo kuusaa balfa Chaayinaa keessaa isa guddaadha.

Chaayinaa biyyoota addunyaa keessa ishee naannoo faaltudha, akkasumas kosii lammiileen biiliyoona 1.4 ta'an gataniin waggootaaf rakkachaa jirti.

Bakki kuusaa balfaa kanaa hammam guddaadha?

Balfi 'Jiangcungou' jedhamu kun magaalaa 'Xi'an'tti bara 1994 kan ijaarame yoo ta'u hanga bara 2044tti ni tura jedhameeti kan ijaarame.

Balfi kun lammiilee miiliyoona 8 tajaajila. Lafa meetiri iskiweerii 700,000 ta'u kan qubate yoo ta'u gad-fageenyaa meetira 150 fi dandeettii balfa kuusuu meetiri kiiwubii miiliyoonaa 34 qaba.

Yeroo dhihoo asitti sababa sodaa balfi osoo yeroo ni guuta jedhameen eeggamuun dura dafee guuteef Xi'an magaalota Chaayinaa namoonni balfa mana keessaa gatuuf itti abdatan keessa ishee tokko.

Jalqaba ji'a kanaarratti iddoon kuusaa balfaa haaraa yoo banamu bara 2020tti immoo yoo xiqqaate afur ni banamu jedhamee eeggama. Ijaarsa kana booda guyyatti balfa toonii 12,750 ni kuusu jedhamee eeggama.

Kunis karoora biyyattiin baay'inna kuusaa balfaa hir'istee maloota biraa akka gubanii gara daaraa, gaazii fi hoo'atti jijjiiran fayyadamuuf karoorfatteedha.

Balfi Xi'an'tti argamu yeroon booda "ecological park' ta'a jedhamee eeggama.

Chaayinaan balfa hammamii oomishitti?

Bara 2017 Chaayinaan manneen magaalaa keessa toonii miiliyoona 215 ta'u walitti qabdeetti. Kunis toonii miiliyoona 152'n waggootaa kudhan durseera.

Biyyattii iddoowwan kuusaa balfaa 654 fi iddoowwan balfa karaa ammayyaan gubanii gara daaraa, gaazii fi hoo'atti jijjiiran 286 qabdi.

Chaayinaa keessatti balfa irra deebi'anii waan birootiif fayyadamuun hammeentaan isaa hin beekamu. Biyyatti magaalota guguddoo keessatti bara 2020tti balfa %35 ta'u irra deebitee fayyadamuuf karoora qabdi.

Bara 2015 kibba magaalaa Shenzhen'tti sigigaachuu balfaan namoonni 73 du'aniiru.

Balfichi dheerinna meetira 95 kan qabuu fi balfa kiiwubiik meetirii miiliyoona afur ni qabata jedhameeti kan ijaarame.

Yeroo sigigaatu balfa kiiwubiik meetirii miiliyoona 5.8 fi dheerinna meetira 160 qaba ture.

Goodayyaa suuraa Magaalaan Maaleezhiyaa tokko balfa biyya birootiin rakkachaa jirti

Chaayinaan balfa biyyoota biroo waliin walitti dhufeenya qabdii?

Kana booda miti. Ni jira ture hamma dhuma bara 2017 yeroo gosoota balfaa garagaraa 24 akka biyyoota biroorra hin seenne murteessite booda.

Bara 2017 qofatti Chaayinaan balfa pilaastikii toonii miiliyoona torbaa fi waraaqaa gatame toonii miiliyoona 27 Awurrooppaa, Jaappan fi Ameerikaarraa fudhattee ture.

Biyyoonni biroo akkka Maaleezhiyaa, Tarkii, Philiippiinsii fi Indooneezhiyaa gama isaaniitiin hamma ta'e ofitti fudhataniiru.

Ta;us garuu biyyoonni kunneen balfa garasaaniitti fudhatan waliin rakkachaa jiru.

Biyyoonni muraasni kunneen gosoota balfaa ofitti hin fudhannu jechaa jiru. Muraasni isaanis deebisaa jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata