Nama du'aan adabamuuf guyya 5 yeroo hafutti addabiinsaa haqame

Roodnii Riid Image copyright AFP Photo/Texas Department of Criminal Justice

Manni murtii Teeksaas addabbii du'aa nama ajjechaan himatame ture Roodnii Riid ammatti haqeera.

Roodnii Riid ajjeechaa bara 1996tti rawwateemeen mana hidhaa keessatti waggooti 21f addabbii du'aa eeggachaa ture. Summiin kennamefii kan du'u qabu Sadaasa 20 ture.

Namootni miiliyoona 2.9 ol ta'an aararri akka taasifamuufiif jecha inteerneeta gubbaatti iyyannoo malleetteessaniiru. Namootni bebbeekamoo kan akka Kiim Kaardashiyaan Weest, Rihaanaafi Jiji Hadiid deeggarsaa isaani beeksisaniiru.

Riid ani yakka kana hin rawwanne kan jedhu yoo ta'u, abukaatooti isaas kana mirkeenessuuf ragaa haaraa qabna jedhu.

Ajjechaa shamarree ganna 19 Isteesii Istaayits, kan hudhamtee ajjeefamteen ture kan himatame.

Manni Murtiii Iyaannaa Yakkamtoota Teeksaas, addabii du'aa isaa karoorfame ture haqeera.

Murteen kun taasifame erga Boordiin Araaraafi Hordoffii Teeksaas namni kun addabiin nama kana guyyootii 120 akka turu ykn immo haqamuuf yaada dhiyeessen booda.

Boordiin kun iyyannaa addabbiin du'aa kennamiif gara hidhaa umurii guutuutti haa geddaramu jedhu dideera.

Dhaabbati dhimma nama kanaa hordoofa jiru 'Innocene Project' jedhamu murtee mana murtii kana simateera.

Isteesii Istaayits irratti maaltu raawwatame?

Shammarreen ganna 19 kun ganama Ebla 23 irratti gara hojiisee Baastrip keessa jiru hin galiin hafte.

Saatii xiqqoo booda konkolaataan ishee bakkeetti gatamee argame.

Waaree boodarra reeffishee argame. Qabattoosheen hudhamte ture kan ajjeefamte.

Qorattoonni ceelii ispeermii bayyinaan xiqqoo ta'e qaama saalashee keessatti aragatani.

Ispeeramiin kun dhiira guraachaa irraa dhufe, kan Roodnii Riid.

Riid garuu Isteecii waliin dhoksaatti wal qunnamtii akka qaban hime.

Image copyright CBS Austin
Goodayyaa suuraa Isteeecii Istaayits fi Roodnii Riid

Raagan ture maali?

Meeshaa isheen ittiin ajjeefamte ragaa DNA namaa qabachuusaaf hin qoratamne. Konkolaata ishee keessatti ammoo ashaaraan Riid hin argamne

Himannaan irratti dhiyaate sababa ispeermii isaan qofa.

Riid, Isteesiin ajjeefamu ishee guyya tokko dura wal qunnamtii saalaa gochuu isaani dubbata. Ogeessoti raaga baatumma garuu ispeermiin qaamaa Isteesi keessa amma kana turu hin danda'u jechuun kun dhugaa miti jedhan.

Kanarra, ajjeefamuun dura gudeedamtee ta'a kan jedhu dhiyeessan. Kun mana murtii namoota adiin guute keessatti Riid adabuuf ga'aa ture.

Abuukaatoti Riid murtee kana geeddaaruuf mormaa kan turan yoo ta'u amma ragaa haaraa dhiyeessaniiru.

Raagaan kun himanna jalqaba ispeermiin wal qunnamtii saala booda qaama keessa yeroo dheeraaf hin turu jedhu irratti bal'inaan xiyyeefata.

Oggeessi fayyaa, Dr Roberto Bayando, amma ispeermiin du'a boodas qaama keessa yeroo dheeraaf turuu akka danda'u baruu isaa ragaa mana murtiif kennarratti himeera.

Isteesiin yeroo sanatti nama poolisii ture Jimii Fenelitti heruumuuf kaadhimamtee turte.

Amma garuu ragaa batooni wa'ee hariiroo isaaniirratti ragaa haaraa dhiyeessa jiru.

Dubartiin tokko Jimiin jaalalleen isaa kun dhiiraa biraa bira yoo deemte hudheen ajjeesaani jedhee yeroo inni dubbatu dhaga'uu ishee himteetti.

Image copyright CBS Austin
Goodayyaa suuraa Jimii Fanel

Ragaa ba'umsi biraa nama poolisii ta'erra argame.

Sirna awwaalchaa Isteesii irratti Jimiin reeffa ishee ilaalaa yeroo inni waan itti dhufe argatte jechuun dubbatu dhaga'uusaa himeera.

Jimiin dubartii barii butee haleellaa saalaa irraatti gaggeesuun himatamee erga hidhamee bara 2018 ture kan gadhiifame.

Kan ragaa itti ba'e biraan nama isaa waliin mana hidhaa turedha.

Artar Isnow mana hidhaa keessatti Jimiin kadhimaan isaa dhiiraa gurrachaa waliin dhokkattee ciisaa turte jechuun akka itti hime dubbata.

"Haasa kenya dhumarratti Jimiin laphee guutuun, 'kadhimakoo gurrachaa jaallatte sana ajjeesuuniin dirqama ture'," jechuun ragaa ba'eera.

Abukaatoon Jimii, Boob Filiips garuu ragaa kana keessa " tasumaan dhugaan tokko hin jiru" jechuun dubbateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata