Mootummaa fi humni waraanaa UK 'yakka waraanaa dhoksuudhaan himataman

Humni waraanaa Biriteen wayita Helikooptaraan Avgaanistaan galu Image copyright PA

Mootummaa fi Humni Waraanaa UK loltuun biyyattii lammiilee nagaa Avgaanistaan fi Iraaq irratti ajjeechaa raawwachuusaa waan dhoksaniif himatamaniiru.

BBC Panaroma fi Sunday Times gaaffii fi deebii qorattoota yakkaa Biriteen 11 waliin akka gaggeessanitti yakki waraanaa raawwachuu isaaf ragaa qabatamaatu jira.

Loltuun ajjeechaa lammiilee nagaarratti raawwate sun seeraan gaafatamuu qaba jedhu qorattoonni kunneen.

Ministeerri Ittisaa UK jette jetteen dhugaa dhoksaniitu jedhu sobadha jechuun himata irratti baname kuffiseera.

Ragaan haaraan kun garee namoota yakka waraanaa raawwachuun shakkaman qoratan 'Iraq Historic Allegations Team (IHAT) and Operation Northmoor' jedhamurraa argame.

Gareen kun akka jedhutti humni waraanaa Biriteen wayita Iraaq fi Avgaanistaan to'atanii turanitti yakki waraanaa lammiilee nagaarratti raawwatamuu ragaa waliin ifa baase.

Mootummaan UK gareewwan kunneen akka badan godheera.

Abukaatoo ramaduudhaan yakka gareen kun qorataa ture akka gara dabarsan hojjechaa turuutu himama.

Kanaafuu bu'aan qorannoo gareen kun gaggeessaa ture tokkollee hojiirra ooluu hin dandeenye.

Qorataan garee kanaa tokko akka BBC panaromatti himetti ''Ministeerri Ittisaa biyyattii loltuu sadarkaa kamirrattiyyuu argamu yoo badii balleesse adabuuf yaada hin qabu.''

Miseensi garee qorattootaa kanaa kan dhibiin akka BBC Panaroomaatti dubbatanitti yakka waraanaa raawwateen namoonni garmalee miidhaman.

''Waan qaanessaa fi jibbisiisaadha. Baay'ee natti dhaga'ama, yeroo waa'ee maatii sanaa yaadadhu. Sababiin isaa namoonni sun ammallee haqa hin arganne. Akka nama Biriiteen tokkootti akkamiin mataa ol qabattee deemta?''

Panaromaan himannaa yakka waraanaa loltuu Biriiteen irratti ka'u ilaalchisuun dhimmoota baay'ee adda baaseera.

Isaan keessaa tokko kan bara 2003 keessa loltuun Biriiteen tokko poolisii Iraaq tokko ajjeeseera jechuun gareen IHAT qorateedha.

Goodayyaa suuraa Raid al-Mosawi poolisii Iraaq ta'ee osoo hojjetaa jiruu loltuu Biriiteen tokkoon iddoo Basra jedhamutti ajjeefame

Raid al-Mosawi manasaatii ba'ee karaarratti rasaasaan rukutamee balaa irra ga'een boodarra du'e.

Qorannoon waa'ee ajjeefamuu Raid al-Mosawi kan gaggeeffame bara Ajajaa Humna Waraanaa Biriiteen Maj Christopher Suss-Francksen ture.

Poolisichi rasaasaan rukutamee sa'atii 24 keessatti hoogganaan kun haleellaan sun seera qabeessa jedhee dubbate,

''Poolisichatu jalqaba dhukaase. Loltuun keenya ofirraa qolate'' jedhan.

Wayita poolisiin Iraaq jalqaba dhukaasa banuu fi loltuun Biriiteen ofirraa qolatu loltoonni Biriiteen kan biroon ilaalaa turan jedha namni kun.

Gareen qorattootaa IHAT dhimma kana waggoota lamaaf qorateera, akka ragaa bahaniif loltoota Biriiteen 80 gaafateera, loltuu taate sana argeera jedhame dabalee.

Akka qorannoo IHAT kanaatti poolisiin Iraaq sun dhokatee dhukaasa hin banne.

Wanti loltuun kun ragaa bahu gabaasa qondaala waraanaa Biriiteen waliin wal dhiita jedhe gareen IHAT

Goodayyaa suuraa Obboleessi Raid akkaataa loltuun Biriiteen itti haleele agarsiisaa jira

Loltuun gaafatame sun sagalee dhukaasaa tokko qofa akka dhagahe dubbateera.

Kunimmoo poolisiin sun akka hin dhukaasne agarsiisa.

Ragaan kana miseensa waraanaa kan biraa taatee sana argerraa mirkaneeffachuu dubbata IHAT.

Gareen qorattootaa kun dhumarratti loltuun Raid ajjeese sun seeraan gaafatamuu akka qabuu fi qondaalli waraanaa Maj Suss-Francksen ammoo dhugaa dhosuu isaatiif itti gaafatamuu qaba jedhan.

Abbaan alangaa humna waraanaa Biriiteen garuu nama badii balleesse mana murtiitti dhiyeessuuf fedhii hin qabaanne.

Gareen namoota yakka waraanaa raawwachuun shakkaman qoratan 'Iraq Historic Allegations Team (IHAT) and Operation Northmoor' bara 2014 yakkoota waraanaa raawwataman qorachuuf hundaa'e.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata