Dubartiin Zimbaabuwee dhalootaan dhiira turte himannaa mana murtii mo'atte

Riikii Naataansanii lammii Zimbaabuwee dhiira irraa gara dubartiitti saala ishee jijjirratte. Image copyright Fuula tiwiiterii Riikii Naataansanii
Goodayyaa suuraa Riikii Naataansanii lammii Zimbaabuwee dhiira irraa gara dubartiitti saala ishee jijjirratte.

Manni murtii Zimbaabuwee roggeetti mirga namoota saala jijjirataniif falmitu, Riikii Naataansaniif beenyaan $25,000 akka kaffalamu murteesse.

Poolisiin bara 2014 uffata dubartii uffachuun hoteelatti mana fincaanii dubartootaa galtee waan fayyadamteef to'achuun mana hidhaa galcheeni ture.

Kun magaalaa Bulawayootti kan raawwate yoo tahu mana murtiitti erga falmaa turtee himaticha mo'achuu ishee abbootii seeraa ishee waliin tahuun ibsa kennaniiru.

Aadde Nataansan dhalootaan dhiira tahuun kan dhalatte yoo tahu booda irra saala ishee jijjirrachuun dubartii taateetti.

Manni murtii ol-aanaa Bulawayootiin seeraan ala waan adabamteefi miirri ishees akka miidhamu waan ta'eef beenyaan $25,000 akka kaffalamuuf murteesseraa.

''Yeroo dheeraan eege. Miira gammachuu guddaa naaf kenneera. Guyyaa kana arguuf waggaa shanin eege. Baay'ee gammadeera,'' jette murtichaan booda.

''Murtoo guddaa jireenya koo jijjiirudha. Zimbaabuweedhaafis yeroo murteessaadha. Mirga namoomaa fi bilisummaa lammiilee hundaaf beekamtii kennuudha.''

Naataansan bara 2014 sa'a 48 hidhamtee kan gadhiifamte yoo tahu mana fincaanii dubartootaa galtee yakka namoota mufachiisu rawwateetti jedhamuun ture kan himatamte.

Erga mana hidhaatii baatee dubartiin kun poolisii irratti himata banuun amma irra aanuu dandeessetti .

Odeessa kana irratti dabalata