Jeequmsa Booliiviyaa: Filannoo haaraa Booliiviyaa madda jeequmsaa ta'e

Namoonni hiriira bahanii Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Deeggartoota Eevoo Mooraales magaalaa El Alto keessatti hiriira bahan

Pireezidaantiin kan yeroofii Booliiviyaa sababa jeequmsaaf Koongirasiin biyyattii filannoo haaraa akka geeggessu gaafatan.

Haalli kunis eega pireezidaantiin duranii Iivoo Mooraales fedhiisaaniitiin aangoo gadi-dhiisan booda kan ta'edha.

Ta'us garuu Jeanine filannichi yoom akka geeggaffamu guyyaa hin murteessine.

Obbo Mooraales burjaajii filannoorratti uumanii booda Sadaasa 10 aangoo gad dhiisanii gara Meeksiikoo imaluun kol-galtummaa gaafataniiru.

Eega walitti bu'iinsi ji'a Onkololeessa irraa jalqabee deeggartoota Mooraalesii fi humnoota nageenyaa jiddutti uumame as laakoofsi namoota du'anii 32 gaheera.

Obbo Mooraales qaamoonni nageenyaa deeggartootakoo irratti "duguuggaa sanyii" raawwataaru jechuun haaasa idil addunyaa gargaarsa gaafataa jiru.

Deeggartoonni isaas daandiilee magaalaa guddittii Laa Paaz fi magaaloota gurguddoo biroo qunnamsiisan cufuun jeequmsi akka guutuu biyyaatti ka'u gochaa jiru.

Adde Áñez wixineen haaraa kun filannoo bu'aa hin qabne iccitiin filachuun akka hafuufi wixinee haaraa jeequmsa hambisu hojiirra oolchuuf fayyada- kunis "walii galtee biyyaaleessaa" uumuuf kan gargaarudha.

Ministeerri haqaa Alvaaroo Koo'imbraa akka jedhanitti abdiin ture koongirsiin "hamma danda'ameen" akka raggaasisu ture jedhaniiru.

Paartiin sooshaalizimii obbo Mooraales wixinee wal fakkaatu karoorfataniiru.

'Gama duguuggaa sanyiitiin'

Gaafa Kibxataa, jeequmsi magaaalaa El Alto keessatti humnoota nageenyaafi deeggartoota obbo Mooraales guyyootaaf daandii kufan jiddutti uumamee ture.

Biiroon Abbaan alaangaa walii galaa jeequmsa kanneen irratti namoonni saddeer du'uusaanii ibseera.

Koonfiransii oduu magaalaa Meeksiikoo irratti kan dubbatan obbo Mooraales amala humnoota nageenyaa ibsaniiru.

"Ajjeechaan jumulaa... kun duguuggaa sanyii lammiilee jaallatamoo Booliiviiyaa keenyarratti raawwatamaa jiruudha," jedhaniiru.

Ta'us garuu ministeerri dhimma biyya keessaa Arturo Murillo sagalee yeroo obbo Mooraales nyaanni akka gara magaalatti hin seenne dhorkan kan riipportaroota dhageessisaniin.

Ajajni kunis "yakka dhala namaa mudachuu hin qabnedha," jedhan obbo Murillo. Isaanis pireezidaantii duranii "shororkeessummaan" yoo himatan.

Dabalataanis "yeroo dhihoo keessatti dhimma kanarratti himannaa idil-addunyaa banna," jedhaniiru.

Akkamitti as geenye?

Obbo Mooraales qotee bulaan duraanii bara 2006 kan gara aangoo dhufan. Isaanis hawaasaa sanyiin biyyattii keessatti badaa jiru keessaa hogganaa yoo ta'an isaan nama jalqabaati.

Isaanis hiyyummaa injiffachuuniifi diinagdee biyyatti fooyyeessun milkaa'ansi boodarra garuu turtii heerri biyyatti filannoorratti qabu cabsuun ji'a Onkololeessaa si'a afraffaaf dorgomuuf turan.

Eega isaanii marsaa jalqabaarratti guutumaan guututti akka injiffatan beeksiisan booda dhiibbaan heddu irra gahaa ture.

Deebii kanaaf obbo Mooraales irra deebiin filannoo haaraa geeggessuuf walii galan. Ta'us garuu morkataan isaanii dorgommiirratti lammaffaa bahan obbo Mooraales filannoo sanarratti hirmaachuu akka hin qabne dubbatan.

Hogganaan garee humnoota hidhatanii kan ta'an Jeneeraal Jeen Wiiliyaams obbo Mooraales nageenyaafi tasgabbiif jecha aangoorraa akka bu'an gaafatan.

Obbo Mooraales yeroo aangoorraa bu'an murtii kana kan fudhataniif hoggatoonni paartii isaanii "qocoluu, sodaachisuufi miidhuu" akka dhaabaniif jedhaniiru.

Akka itti aantuu seeneetaraatti adde Áñez eega hoggantoonni mana maree seeneetii gad aanaafi pireezidaantiin itti aanaan biyyatti aangoo gad dhiisan booda yeroodhaaf qaama kana hogganaa jiru.

Kunis akkaata heera biyyattiin pireezidaantii ta'aniif carraa kan isaanii kennudha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata