Indoneeshiyaa: Reeffaa daa'ima fudhachuuf warri doqdoqqee oofan humnaan hospitaala seenan

Warri doqdoqqee oofan humnaan hospitaala seenan Image copyright RSUP M Djamil

Reeffi daa'imaa sababa maallaqa hin kaffalamneef jecha erga kutaa reeffaa hospitaala Indoneeshiyaa keessatti qabamee booda gareen namoota doqdoqqee oofanii reeffa kana maatiif deebisuuf humnaan hospitaala cabsanii seenan.

Gochi abbootiin doqdoqee kun taasisanis "hojii namuummaadha" jedhameera.

Magaalaa Padang keessatti dhimma kana irratti konkolaachistoota doqdoqqee hedduu deebii laachuuf murteessan keessaa tokko Wardinsayidha.

Reeffa daa'ima Aliif Putiir namichi tokko kaasuutti baatee yeroo gartuun kun hospitaalicha keessaa ba'u viidiyoon bilbilaan waraabame ni agarsiisa.

Akka seera Islaamaatti awwaalchi hanga danda'ametti hatattamaan gaggeefamu qaba.

Haata'u malee, Hospiitalli M Dijamil hanga maallaqaa hafe kaffalaniitti maatiin reeffa daa'ima umurii ji'a ja'aa fudhachuu akka hin dandeenye itti hime.

Eessumni daa'ima kanaa konkolaachistoota sana keessa tokko waan tureef isaan waa gochuuf murteessani.

"Waa gochuuf kan murteessine sababa gatii yaalii rupiyaa miliyoona 25 ykn doolara 1,774 ta'u maatiin kaffaluu waan hin dandeenyeef reeffa daa'ima kanaa awwaalchaaf hin fudhatan jedhamuu erga dhageenyeeti," jechuun Wardinsay BBC Indoneshiyaatti himeera

"Qonaandoltoonni nageenya nu dhaabuuf yaalaniis, waan nuti hedduumannuuf dhiisani."

Viidiyoon kun Indoneeshiyaatti midiyaalee hawaasummaarra erga hedduu qodaameen booda dhimma maatilee baasii yaalii hospitaalaa kaffaluu hin dandeenye irratti falmii kaaseera.

Kanaan duras hospitaalootifi kilinikooti Indoneeshiiyaa sababa gatii hin kaffalamneen reeffaa daa'immani akka qabatan yeroo hedduu ni himama.

Bulchiinsa Pireesdaanti Joko Widodo jalatti, sagantaan eegumsa fayyaa biyyittiitti eegalamuus malli kun sababa fandiin rakkoo qabatee maatiin harqa qalleeeyyi ta'an hedduu galmaa'uu hin dandeenye.

Haadhi daa'ima kanaa, Dewi Surya, sagantaa fayyaa kanaratti galmaa'uuf adeemsarra utuu jiranii Alif dhukubsachuu isaa himu.

Yaalii baqaqsanii hodhuu erga argatee booda Kibxta lubbun isaa baate.

"Hospitaalichi maallaqaa akka kaffaluuf nu akeekkachiisani; adeemsi galmee sanaa ammoo lafarra gototame," jetti. "Konkolaachistoonni kun guddaa aaranii, reeffa Alif humnaan fudhatani."

Sirna awwaalcha isaa irratti "Alif'koo kutaa reeffaa keessa hedduu ture" jechuun imimmaaniin dubbateetti.

Boodarra hospitaalichi dhiifama gaafachuun wanti akkanaa lamuu akka hin uumamne waadaa seeneera.

Image copyright Halbert Caniago
Goodayyaa suuraa Harmeen Ali Dwei Surya imimmaanshee haqatti

Direektarri hospitaalicha Ysirwan Yusuf, gatiin irratti hafe amma boordii hospitaalichaan akka kaffalameefi wanti uumame wal hubachuu dhabuudha jechuun ibseera.

Ta'us garuu gochi konkolaachiistonni kun taasisan balaa uumu kan danda'uufi kan itti gaafatamuummaa malee taasifamedha jechuun qeeqera.

"Nuti sirna adeemsaa qabna, sunimmoo cansameera. Baayyee nama aarsa. Reeffi kun utuu dhibee daddarbuu danda'u qabaatewoo? Eenyutu itti gaafatama?"

Bakka bu'aan konkolaachistootaa taaksii doqdoqqee kanaas boodarra bulchiinsa hospitaalichaa dhiifama gaafateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata