Qeerransa Hindii adamoofi dhaltuu barbaacha imala 'dheeraa' taasise

Qeerransa adeemaa jiru
Goodayyaa suuraa Qeerransichi Hindii, naannolee lama qaxxaamure

Qeerransichi baatii shan keessatti km1,300 imaluun Hindiitti isa jalqabaa jedhamuuun galmeeffameera.

Akka ogeessonni jedhanitti umriin qeerransa kanaa reefu waggaa lamaaf walakkaadha.

Qeerransi kuni adamoofi dhaltuu barbaacha imala dheeraa kan taasise yoo ta'u meeshaan sochii isaa to'atu keewwateera. Qeerransichi kunuunsa bineensotaa lixa Hindiitti argamu irraa waxabajjii keessa bahe.

Lafa qonnaa keessa duubaafi fuulduratti marmaaruu , bishaan keessaafi daandiirraafi ollaa namootaa keessa otoo deemuu mul'ateera.

Hanga yoonaa namootaa waliin qofa kan walitti dhufe yoo tahu, nama dagala inni ture keessa garee biraa waliin ture miidheera.

Qeerransi kun maqaansaa C1 jedhama haadha T1 jedhamturraa dhalate. Lafti kunuunsa bineensotaa naannoo Mahaarashitiraa argamu qeerransoota 10 qaba.

Mahaarashitiraa keessa naannolee torba caalaan waliin gaheera, Sambattan darbe immoo gara lafa kunuunsa biraatti dabarfameera.

Hojjettoonnii kunuunsa bineensotaa qeerransichi kallattii tokkoon adeemaa hin turre jedhaniiru. GPS fayyadamuun garaagarummaa sa'aa tokkoo gidduutti hordofaas turan, iddoo 5,000 caalaatti mul'ateera.

Qeerransichi guyyaa rafeetu halkan adeemaa ture, booyyee bosonaafi loon adamsee nyaachaa ture.

Baayolojistiin gameessi Inistitiyuutii Bineeldota Hindii Dr Bilaal Habiib, qeerransi kuni araddaa keessa akka deemaa ture namoonni hin hubanne jedhan.

Isa namicha bosona keessatti argatee miidheen alatti namootaa waliin walitti hin buune jedhan.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Hindiin qeerrans addunyaa harka 70 qabaachuun ni dursiti

Haa tahu malee, ogeessoti kunuunsa bineensotaa balaa hin eegamiin otoo hin qaqqabsiisin dura qabamee bosona naannoo jirutti deebifamuu qaba jechaa jiru.

Meeshaan sochii isaa hordofu baatirii fixaa waan jiruufis yeroo dhihootti isa hordofuun rakkisaa taha jedhan.

Hindiitti lakkoofsi qeerransaa haa dabaluyyuu malee lafti jireenyasaaniifi waan isaan adamsan akka barbaadan miti.

Qeerransi tokkoon tokko nyaata gahaa kuufachuuf bineensota adamfaman 500 daangaa isaanii keessatti barbaadu jedhu ogeessonni.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata