Barattoonni Taanzaaniyaa sababa ulfaa'aniif ari'amanii turan eebbifaman

Barattoota Taanzaaniyaa ulfaa'ani jennaan barumsarraa dhorkamanii turan

Barattoonni Taanzaaniyaa ulfaa'ani jennaan barumsarraa ari'amanii turan tibbana eebbifaman. Gaafa eebba isaaniis ijoollee godhatan waliin argamaniiru.

Kunis gargaarsa barsiistuu soorama baate taasifteeni.

Pirezidantiin Taanzaaniyaa bara 2017 shamarran ulfaa'an barumsarraa ari'amu qabu waan jedhanif dhimmi kuni ijoo dubbii ta'ee ture.

Yeroo ammaa garuu barsiistuun umurii 72 sooroma bahan, Maartiinaa Saayiman Siyaaraa, barattoota kanneen walitti qabuun mana barumsaa isaanitti akka baratan taasisaniiru.

Giddu galli Farajaa jedhamuun waamamu kuni Kaaba Taanzaaniyaa magaalaa Arushaatti kan argamu yoo ta'u barattoonni ari'amani turan kunneen nyaata qopheessuufi hodhaa uffataa akka baratan ta'eera.

Wanti guddaan barattoonni kuni barumsa akka adda hin kunne taasiseera.

Barattoota barumsa adda kutan keessaa tokko kan taateefi lakkuu kan deesse Dabraa Imaanu'el, umrii 23, umrii ishee 17'tti ulfoofte jennaan mana warra isheetis mana barumsaatis ari'amtee turte.

''Si achi hojii mataakoo hojjedhe qarshii argadhun ijoolleekoo mana barumsaatti erga,'' jechuun BBC'tti himte.

Pirezidant Maagufuliin duula na filadhaa waggaa lama dura taasisan irratti shamarraniin : ''Ulfooftani jennaan, isinii dhumate'' waan jedhanif guddaa qeeqamanii turan.

Dubbiin isaanii garuu bu'uura seeraa kan hin qabaanne hin turre. Seerri bara 2002 bahe shamarran barumsarra jiran ulfaa'ani jennaan barumsarraa akka dhorkaman dirqa.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata