Artistiin Eertiraa magaalaa Finfinneetti haleellaan irratti raawwate

Weellisaa Takila Nagaasi Image copyright LYE Youtube page

Artistiin Eertiraa maqaa masoo ''Waddi Maammaa'' jedhamuun beekamu, Takila Nagaasii, magaalaa Finfinnee keessatti namoota hin beekamneen haleellaan akka irratti raawwate dubbate.

Weellisaan kuni Dilbata dheengaddaa waaree booda magaalaa Finfinnee Naannoo Ambassaa Gaaraaj jedhamutti osoo miilaan adeemaa jiru namoota hin beekne jedhe shaniin haleellaan natti raawwate jedheera.

Namoota haleellaa narratti raawwatan jedhe shakke waliin homaa dubbii akka hin qabneefi kaayyoon isaanii miidhaa dhaqqabsiisudha jedhee ibseera.

''Homaa natti hin dubbanne, callisaniituma na reeban,'' jechuun dubbateera.

Weellisaan kuni yeroo Sudaan turetti balaa konkolaataa isa mudaten miilli isaa akka cabee ture ibsun miila isa akeessa sibiilli akka jiru ibsuun namoonni balaa narratti dhaqqabsiisan jedhe lafa miidhama qabu irra deddebbiin isa rukutaa akka turan himeera.

Image copyright Tekle negassi
Goodayyaa suuraa Ragaa mana yaalaa Nagaasi Takila

Sababa kanaanis, kanneen kana raawwatan miidhaa dhaqqabsiisuuf kaayyeffatanii ''kanneen na beekan ta'uu mala'' jechuun tilmaama isaa kaa'a.

Weellisaan kuni balaa reebicha isa qunnamen harka mirgaa isaa, funyaan isaa, mataa isaafi kalee isaa bitaa irratti akka miidhame BBC'tti himeera.

Weellisaan kuni Afaan Tigrinyaafi Afaan Tigra jedhamuun weellisuun beekama.

Poolisii Garjii keessa kan hojjetan Saajiniin itti aanaa Yoosef Tasfaaye bala aisa dhaqqabe poolisiitti gabaasa gochuu isaa ibsuun ''odeessa kaleessa nu dhaqqaben kanneen kana raawwatan namoota shan akka ta'aniifi miidhaa irratti dhaqqabsiisani homaa osoo irra ahin fudhatin waan deemanif saamicha waliin wal hin qabatu,'' jedhan.

Dabalataanis, ''miidhamaan wana uffatan yookin fuula isaanii kan yaadatu yoo ta'e qabuu dandeenya,'' jechuun poolisiin kuni BBC'tt himan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata