Luba Balaay Mokonnin: 'Wanti Lubni Saamu'el eegalan humna nutti hora jennee yaadna'

Luba Saamu'el Birhaanu tajaajila Afaan Oromoon yeroo gaggeessan Image copyright Kello Media

Luba Saamu'el Birhaanuu tibba darbe Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Maariyaam Qulqullittii biyya Ameerikaa magaalaa Waashingitan keessaa sagantaa marii hawaasaa Jawaar Mohaammad irratti argamte jedhamuun hojiirraa dhorkaman, tajaajila Afaan Oromoo qofaatti eegaluu beeksisan.

Kunis kan ta'en hojiirraa na dhaabsiisuu mudate erga jedhanii torban tokko booda. Bulchaan Mana Kiristaanichaa garuu hojiirraa akka hin ari'amneefi hojii dabalataa qofa hojjetaa turan jechuun himu.

"Ani kana godha jedhee yaada hin qabu ture duraan, taatedhuma kanatu kanatti nu geesse," kan jedhan Lubni Saamu'el namoonnis waan gaafataniif kuni ta'e jedhan.

Akkaatuma kanaanis Dilbata darbe Muddee 1 2019 [A.L.I Dilbata Sadaasa 21, 2012] galma hawaasa Oromoo magaalaa Waashingitanitti ''akkaataa seera Mana Kiristaanaa Ortodoksiitti namni baay'eetu dhufe kadhannaa ganamaa taasise,'' jedhan.

''Bataskaana jechuun manicha qofa osoo hin taane walitti dhufeenya kiristaanotaati. Walitti dhufnee maqaa Waaqayyoon faarfanne galateeffanne.

''Waan wangeelli jedhu, waan amantaan Ortodoksiin jettu walitti dhufnee barachufi kadhannaa taasisun keenya waan guddaadha,'' jechuun dubbatan.

'Mana Amantaa Ortodoksiitti Tajaajila Afaan Oromoo jechuu dandeenya,' kan jedhan Lubni Saamu'el namoonni baay'ee dhufuu isaanii dubbatu.

Haala nuti yaannen ariifate waan ta'e waan baay'eetu jira. Hamileen namaas cimaadha. Uffata aadaa uffatanii, kadhannaa taasifnee galle. 'Haala jaalalaafi tokkummaan gaggeessine,' jechuun ibsan.

"Namoonni faffacaa'anii bataskaanarraa waggaa hedduu fagaatanii turanitu Afaan Oromoon ta'u isaa gaafa dhagahan walitti dhufan."

Waan guutamu qabu

Akkaataa seera Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti [Qiddaasee] gaggeessuf Taabota dabalatee waan guutamuu qaban jiru. Kana malee akkamin ta'e kan jennne Lubni Saamu'el kana nuuf deebisan.

"Hunda dura kan barbaachisu nama walitti qabuudha. Namoota badanii manatti hafanii turan walitti qabannee jirra. Isa booda seera bataskaana keenya waan nuuf eeyyamun gaaafachu itti deemna," jedhan.

"Walitti dhufeenya sinodosii, taabota qabaachuu, akkasumas kaan mari'achaa adeemaa jirra," jechuun dubbatan.

"Akka biyya kanaatti nama shanis afuris taate bataskaana uummachuu dandeessa. Amma namni dhufe kunimmoo bataskaana uumame caaluu danda'a lakkoofsi isaasi,'' jechuun ibsan.

Image copyright Kello Media
Goodayyaa suuraa Ammaan achi Sambata yeroo hundumaa wal arganii kadhachuuf yaadu isaanii Lubni Saamu'el BBC'tti himaniiru

Tarii qormaata isaan mudatu keesa bahuf akka hojjetan himanii dhihootti Phaaphaasii Kaaba Ameerikaa arguf beellama akka qaban ibsuun kanaaf furmaata akka gaafatanin himan.

"Sambata Sambata walitti dhufne kadhannaa goona jenne malee qiddaasee qaddasuudhaaf Taabota hin qabnu," kan jedhan Luba Saamu'el fuuladuratti hundi gaafa guute Phaaphasi waamne eebbisiifanna jedhan.

Hidhata Mana Lubummaa Oromiyaa waliin

Ji'oota muraasa dura kaayyoo 'ummanni Oromoo Afaan isaatiin akka waaqeffatuf' gaafatu hundaa'ee jira. Kunis, Manni Lubummaa Ortodoksii sadarkaa Oromiyaatti akka hunda'u kan gaafatudha.

Waa'ee dhimma kanaa kan gaafanne Lubni Saamu'el, ''Faayidaa cimaa amantaadhaafis duuka bu'oota amantaadhaafis [akka] qabu ofii kooti ittan amana,'' jedhan.

Ta'us, hanga ammaa Mana Lubummaa Oromiyaa waliin hidhata akka hin qabne dubbatu. Gaggeessaan Mana lubummaa Oromiyaa Luba Balaay Mokonniin illee kana mirkaneessu.

'Hanga ammaa hidhata hin qabne,'' kan jedhan Lubni Balaay 'Kan Ameerikaatti amma godhamu kuni keenyaan garaagara miti tokko taane itti deemnadha,''.

Adeemsi Mana Lubummaafi Luba Saamu'el garuu gargari. Manni Lubummaa Qulqulluu Sinodosii jalatti sadarkaa Oromiyaatti bulchiinsa Mana Kiristaanaa hoogganuf gaafate.

''Bataskaana akkanatti qophaatti baane dhaabu miti silaa. Kanaafu, hidhata qabaachuu qabna mari'achaa jirra,'' jechuun himu Lubni Balaay.

Ta'us, adeemsi isaanii ''kuni humna nutti hora jennee yaadna. Gammachuudha nuufillee,'' jechuun ibsan.

Odeessa kana irratti dabalata