COP25: Dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa artiidhaan yeroo ibsamu

Gareen qabeenya umamaa kunuunsuun beekamu WWF jedhamuufi Godambaan Piraadoo waliin ta'uudhaan miidhaa jijjiiramni haala qilleensaa qaqqabsiisaa jiru cimsanii hubachiisaa jiru.

Kana kan godhanis yeroo gaggeessitoonni siyaasaa, dippilomaatonniifi namoonni bebbeekamoon dhimma jijjiirama haala qilleensaa COP25 magaalaa guddoo Ispeen, Maadiriiditti kora taa'uuf jiranidha.

Presentational grey line

Feliip IV Kabaaloo (Filiip IV farda koranii) Diyaajoo Valekuweeziitiin...

Feliip IV Kabaaloo (Filiip IV farda koranii) Diyaajoo Valekuweeziitiin... Image copyright Museo del Prado
Presentational white space

...kun waan sirrii galaanaa dabalaa deemuu agarsiisa.

Presentational white space
Feliip IV Kabaaloo (Filiip IV farda koranii) Diyaajoo Valekuweeziitiin... Image copyright WWF Spain / Museo del Prado
Presentational white space
Presentational grey line

El ku'itaaso, Firaansiiskoo de Goyaatiin...

Presentational white space
El ku'itaaso, Firaansiiskoo de Goyaatiin... Image copyright Museo del Prado
Presentational white space

...namoota sababa miidhaa haala jijjiirama qilleensaatiin irra ga'eef baqattoota ta'an agarsiisa.

Presentational white space
...namoota sababa miidhaa haala jijjiirama qilleensaatiin irra ga'eef baqattoota ta'an agarsiisa. Image copyright WWF Spain / Museo del Prado
Presentational white space
Presentational grey line

Teessuma lafaa bishaan waliin yeroo ulaa jiruun biduruun qaxxaamuramu...

Presentational white space
Teessuma lafaa bishaan waliin yeroo ulaa jiruun biduruun qaxxaamuramu... Image copyright Museo del Prado
Presentational white space

...gognisa lageen bishaaniifi midhaan sababa jijjiirama qilleensaatiin uumame kan agarsiisu.

Presentational white space
...gognisa lageen bishaaniifi midhaan sababa jijjiirama qilleensaatiin uumame kan agarsiisu. Image copyright WWF Spain / Museo del Prado
Presentational white space
Presentational grey line

Dhiironni qarqara galaanaa yeroo cisaa jiran ...

Presentational white space
Dhiironni qarqara galaanaa yeroo cisaa jiran ... Image copyright Museo del Prado
Presentational white space

...gosti qabeenya umama gara garaa yeroo ammaa badaa akka jiran kan agarsiisu.

Presentational white space
...gosti qabeenya umama gara garaa yeroo ammaa badaa akka jiran kan agarsiisu. Image copyright WWF Spain / Museo del Prado
Presentational white space

Korri COP25 Mudde 13 xumurama.

Mirgi abbummaan suurawwan kana hundi seeraan eegamaadha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata