Haatiifi abbaan Misiissiippii guyyaa wal-fakkaataatti ilmasaanii semisteera tokko dursuun eebbifaman

Meeloodii jonsan, Raayaaanfi Kaarl Jonsan Image copyright @devonte601

"Mucaan keenya biraa nu dursee eebbifamuu hin qabu; dafnee achi gahuu qabna," jedha Kaarl koflaa.

Kaarliifi haati warraa isaa Meeloodii- mucaa isaanii eegoo hundumaa seemisteera tokkoon dursanii guyyaa tokkotti eebbifaman.

Raayaan ilmi isaanii suuraa eebba maatiisaa wajjin ka'e Twitter irratti erga gadhiiseen bood, namoonni baayyee qooddachaafi hirmaachaa turan.

Like 102,000 fi retweets 11,000 argchuun maatii dinqisiiseera.

Raayaan yeroo suuraa kana maxxansu gammachuu isaa ibsachuufi malee namni hangana baayyatu hawwii gaarii maatiisaaf qooda jedhee hin yaanne ture.

Abbaan Raayaan barnoota social work haati immoo special education qo'atan.

Maatiin kun barnoota sadarkaa duraa erga xumuraniin booda waggaa 33 dura wal-fuudhanii, ijoollee torba horatanii guddisaa turan.

Jonsan amma nama ganna 51 yoo tahan yeroo ''intalli keenya hangafaa kooleejiirraa eebbifamte barumsatti deebi'uu yaanne,'' jedhu.

Kanumaan, ''kana gochuu nan danda'an jedhe. Intalli koo isheen kaan immoo waan guddoo hojjechuu dandeessu jechuun nu onnachiifte.''

''Abbaafi haati keenya, akaakileen keenya kooleejii hin galle, ijoolleen keenyi akkanatti barachuufi eebifamuun immoo na gammachiise.

''Barnoota sadarkaa lammataa Copiah-Lincoln Community College bara 2015tti eebbifamne. Digrii jalqabaa barachuufis murteessinee yunivarsiitii galle jedhu Meeloodiin

Yunivarsiitii Alcorn State University jedhmuttis yeroo wal-fakkaataa ilma isaanii University of Southern Mississippi barnoota jalqabe waliin jalqaban.

Maatiin hunduu wal jajjabeess barnoota keenya itti fufna haa tahu malee yeroo dheeraa booda qayyabannaatti deebi'uun baayyee ulfaataa ture.

Meeloodiin ogeettii herregaa dhaabbata bilbilaa naannoo keessa hojjechaati barnoota ishee hordofaa turte.

''Barnooti iddoo feete si geessuu danda'a kanaafin barsiistuu barnoota addaa tahuu barbaade''

Maatiin kun carraa barnootaa bilisaafi qusannoo qabaniin of deeggaran.

Jonsan '' abjuu kee faana bu'i- galma yaadatti qabi, fuulduratti deemi'' jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata