Intalli akkaataa haatiishee abbaashee itti ajjeefte himun ni ta'aa?

Charlize Theron

Madda suuraa, Getty Images

Shamarree Chaaliiz Teeroon akkaataa haati ishee of baraaruuf jecha abbaa ishee kan araada dhugaatiin qabaman itti ajjeefte yoo himtu ''hin qaana'u'' jetti.

Taatuu kun umuriin ishee waggaa 15 turte wayita abbaan ishee machaa'uun bakka haadha ishee waliin dhokatanitti ajjeessuuf itti dhukaasaa ture.

Haa ta'u malee, ''rasaasni inni dhukaasee kammiyuu nu hinrukunnee ture. Kunis raajiidha. Garuu ofi ittisuuf jecha rasaasa dhukaasteen haati kiyyaa haalicha xumurte,'' jechuun midiyaatti himte.

Itti dabalunis, ''waa'ee taatee kanaa irra deddeebiin yoo himnus, kan haala akkasii keessa darbee nu qofaa akka hintaane hubanne.''

Chaaliiz dhalattee kan guddattee Afriikaa Kibbaa dhiheenya magaalaa Johaansbargiitti naannoo qonnaan bultootaa tokko keessatti haadha ishee Gerdaa fi abbaashee Chaarliiz irraayyi.

Abbaa ishee akka 'nama dhukkubsataa' tureetti kan ibsitu shamarreen tun, ''nama araada dhugaatiin qabame waliin jiraachuun haala baayyee abdii dhabeessa ta'eedha'' jechuun haala keessa dabarte himti.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Charlize Theron fi haadha ishee Gerda waliin sirn Oskaara baatii Guraandhalaa keessa

"Araada waliin, jireenyaa guyyaa guyyaa jiraachuun baayyee cimaadha. Keessattuu taatee guyyaa tokkichaa qofa osoo hintaane haala jireenya akkasuu bara jireenyaa gutuu jiraachuun baayyee cimaadha,'' jetti.

Waa'ee taa'ee uumamee sana ilaalchisuun wayita dubbattuus, abbaan ishee baayyee dhugaatiin machaa'anii akka turan himti. ''Wayita qawwee qabachuun gara manaa dhufuttis ofiisa danda'ee adeemuyyuu hindanda'u ture.''

''Aniifi haati kiyya ammoo kutaa kiyya keessa dhukannee turre. Sababiinsaas karaa karraatiin nutti dhukaasaa ture.

"Kanaafuu lamaan keenyayyuu kallattii karraatiin akka karra cabsee hin seenneef gadi ciifnee karra dhiibuu yaallee turre.

"Waa'ee isaa dubbachuuf hin qaanneeffadhu, sababiinsaa yoo caalaa waa'ee akkasi dubbannee caalaa akka nuti qofaan haala akkasii keessa akka dabarruu nutti hindhagahamu.

"Akkan yaaduutti anaaf, kun seenaa araada waliin guddachuufi dhiibbaa arraadi namarraan gahu hima.''

Madda suuraa, Getty Images

Badhaafamtuu Oskaar kan taatee taatuun tun, waa'ee daarektarri filmii erga mana isaatti hojiidhaaf affeereen booda tuttuqqaa hintaane irratti raawwatees ni dubbatti.

Osoo mana isaatii hin bahiin duras iseetu dursitee dhiifama akka gaafatte himti- kunis akka baayyee ishe aarse himti.

Qabiyyeen qoccoollaa saalaa kunis dhimma isheen filmii Bombshell dhiheenya kanaa keessatti ittifte jirti.

Gochi qoccoollaa saalaa kunis '' miidhaa qaamaa qofaa miti. Akkasumas yeroo hunda gocha gudeeddii qofaa miti,'' jetti.

''Innis gocha miidhaa xin sammuu dubartoota irraa guyyaa guyyaan qaqabuudha. Kunis gama jecha afaanii, tuxuqaa qaamaa ykn hojii akka dhabduuf sdaachifamuudha.

"Dhimmoonni na mudataa jiran kan akkasiitti.''