'Aanga'oota Chaayinaa gara naannoo Tigiraay deemuuf turan mootummaa Federaalaan dhorkaman'

Namoota wal dubbisan

Madda suuraa, TIGRAY COMMUNICATION

Mootummaan Naannoo Tigiraay aanga'oota mootummaa Chaayinaa gara Tigiraay imaluuf turan mootummaan Federaalaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boleetti ittisee jechuun himateera.

Pireezidantiin Itti-Aanaa Naannoo Tigiraay Dr Abrahaam Takastee aanga'oonni kunneen daawwannaa hojiif gara Tigiraay imaluuf akka turan BBC'tti himaniiru.

"Dhugaadha. Kun kan ta'e kaleessa galgala naannoo sa'atii tokkootti ture," jedhu Dr Abrahaam.

Karoorri ture daawwannaa hojii Maqaleetti taasisanii deebi'uu akka tureefi dawwaannaa kanas ministirri muummees akka beekan Dr Abrahaam ni himu.

Namootni daldalaafi hojiif deeman kunnneen biyya Chaayinaa kutaa biyyaa Shaanshii jedhamturraa akka dhufan himu.

"Daawwannaansaanii misoomaafi ijaarsa dandeettii naannoo Tigiraay tumsuu kan kaayyeffate ture," jedhu.

Oduu biroo kana kanatti dhiyaataniif:

"Buufata xiyyaaraa ga'anii erga waan hunda xumuranii booda dhorkaman. Xiyyaara keessa seenanii turan."

Yeroo kun ta'utti Maqalee taa'anii lammileee Chayiinaa kana eegaa erga turaniifi xiyyaarri isaan ittiin imaluuf turan wayita Maqalee ga'u isaan keessa akka hin jirre himu.

"Maal jennee yoo gaafannu dhowwamaniiti deebii jedhu arganne," aanga'aan kun.

Jilli biyyoota alaarraa dhufan akkuma naannolee biroo daawwatan Maqalees daawwachuu danda'u; wanti isaan dhorku homtuu hin jiru kan jedhan Dr Abrahaam, haalli uumame kun nu biratti fudhatama hin qabu jedhu.Aanga'ootni kunneen maaliifi eenyuun akka ittifaman gaafachuuf Ministira Haajaa Alaatti bilbillee deebii hin arganne.

Tarkaanfiin fudhatame ummata Tigiraay hacuucuuf ta'e jedhamee waan raawwatameedha kan jedhan Dr Abrahaam, qaamni gocha kana raawwate itti gaafatamuu qaba jedhan.

"Murtee akkasii fudhachuuf aangoo kan qabu ni beekama. Qaama mootummaa Federaalaati."

"Osoo qaamni kun jiru eenyuyyuu murtee akkanaa fudhachuu hin danda'u. Kanaafuu eenyutu aangoosaa seeraan ala fayyadamee tarkaanfii kana fudhate kan jedhu adda ba'ee murtee argachuu qaba," jedhu Dr Abrahaam.

Wanti akkanaa yeroo mudatu kun kan jalqabaa akka hin taaneefi irra deddebiin wayiita wayita mudatu argaa akka jiran dubbatu.

"Maaliif Maqalee deemtan jedhanii nama qorachuun jira. Dhiibbaan gama hundaan ummata Tigiraay irra ga'aa jira."

Tarkaanfiin ammaa kunis qaamuma dhiibbaa kanaati ta'uu kan amanan Pireezidantiin Itti-Aanaa Naannoo Tigiraay, miti yoo jedhemmoo qaamni kana godhe as ba'ee ibsa haa kennu jechuun BBCtti himaniiru.