Giiftii bareedinaa Ameerikaa 2020: Baayookeemistiin yaalii saayinsii dalaguun dorgommii miidhaginaa mo'atte

Kaamiil Shaayar Miss Ameerikaa 2020

Madda suuraa, Getty Images

Baayokeemistiin (nama keemistiriifi baayolojii qo'atu) kutaa biyya Varjiiniyaa, bareedduu Ameerikaa 2020 taateetti.

Dalagaan yaalii saayinsii isheen wal-tajjiitti agarsiifte shaakala dorgommii kanaratti duraan baratame kan cabsu dha.

Kaamiil Shaayar dubartoota shantama mo'achuudhaani Kamisa kaleessaa gonfoo mataatti kan keewwatte.

Kootii adii kutaa laaboraatorii uffachuun shamarreen ganna 24 dandeetti yaalii saayinsii qabdu wal-tajjii irratti agarsiisuun murteessitoots 'ajab' jechisiisteetti.

Kaamiil doolaara 50,000 fi waggaa tokkoof maqaa bareedduu Ameerikaa tahuu qabaachudha kan isheen mo'atte.

Erga goonfoo ishee fudhatteen booda haasaa taasifteen,''yaada baratamaa waa'ee bareedduu Ameerikaa 2020 tahuuf himamu cabsuun fedha'' jetteetti.

Kaamiil digrii jalqabaa lama kan qabdu yoo tahu barnoota faarmaasiidhaan immoo Yunivarsiitii Varjiiniyaa Komanweelzitti PHD ishee barataa jirti.

Gumii murteessitootaa namoota beekamoo Ameerikaa walitti ba'aniin,''namni miss Ameerikaa tahu kan nama barsiisu danda'u tahuu qaba,'' jechuun himte.

Kaamiil Miss Ameerikaa tahuun dhimma fayyadama qorichaafi of-eeggannoo namoonni gochuu qaban irratti waggaa tokkoof hojjetti.

Injifannoon ishee kun tarkaanfii haaraa haala dorgommii Miss Ameerikaa jijjiire dha.

Madda suuraa, Getty Images

Bara 2018 irra qabee dorgommiin bareedduu Ameerikaa isa dubartoonni uffata daakaa keewwatanii of agarsiisaniifi dhaabbiin akka ulaagaatti lakkaa'amu haqeera.

Iddoo kanaaatti dorgomtoonni dandeettii isaanii agarsiisuu, waan hojjechuu jaalatan, hubannoo fi shora Miss Ameerikaa baruutiin madaalamu.

Bareedduun Ameerikaa 2018 Gireechin Kaarsan ''kana booda dorgomtoota namoota bareedina alaan mula'tuun hin daangeessinu'' jetteetu turte.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Ms Schrier has two undergraduate science degrees

Qindeessitoonni dorgommii kanaa shamarrooti hedduun dorgommii kanaratti akka hirmaataniif ni jajjabeessa jedhan.

Akka Kaamiil jettutti yaalii saayinsii- si'eessituu fayyadamuun haayidiroojin peeroksaayidii diiguu/burkuteessuu isheetu Miss Varjiiniyaa baatii Waxabajjii keessa akkan mo'adhu na gargaare jette.

Haa tahu dhimma dorgommiin kun bareedina qaamaa irra milkaa'ina dubartootaa irratti xiyyeeffachuun isaa falmisiisaa ta'uu hin haalle.