Sababa adda citiinsa sararaatiin Google yeroodhaaf tajaajilasa adda kute

Sarara Elektiriikii

Madda suuraa, Getty Images

Sararri elektiriikii cituusaatiin tajaajjilli interneetii biyyoota baha Awurroppaa, Iraaniifi Tarkii keessatti gaafa Kamisaa jeeqamee ture.

Taaten kunis sa'aatii lamaaf kan ture yoo ta'u al-tokkotti cituu sararoota elektiriikiitiin kan uumameedha. Kunis waan baay'ee baratame miti.

Google akka jedhetti tajaajjilli kun biyyoota san keessatti daqiiqaa 30'f adda citee ture.

Dhaabbatichi qaamota tajaajila kennaniif dhaabbata biroorraa tajaajila intarneetii argachuu akka qaban himeera.

BBC Monitoring tajaajjilli interneetii Bulgaariyaa, Iraaniifi Tarkii keessatti Kamisa ganama sa'aatii lamaaf adda citee akka ture mirkaneesseera.

Daayirektarri Kominikeeshinii Tajaajila Hawaasummaa Iraan Sadjaad Boonabii akka jedhanitti yeroo tokkotti adda citiinsi interneetii al-lama mudachuu himaniiru- tokko jidduu Iraaniifi Buchaarestiifi kan biraa immoo sarara Muunik irratti.

Kunis sarara interneetii naannichaasa guddaa jeeqeera. Ta'us garuu obbo Boonabii akka jedhanitti lixaafi kibba Iraan irratti tajaajjilli "fayya qabeessi" akka jiru ibsaniiru.

Hamma ammatti sababnii adda citiinsaa hin himamne.

Google torbee dhufu keessa waan mudate hunda ifa gochuuf ibsa akka baasu BBC'tti himeera.

Sararoonni interneetii idil addunyaa asiin dura osoo hin beekami kutameeniiru.

Bara 2017 jaartiin ganna 74 osoo koopparii barbaadaa jirtu sararoota interneetii balleessuushee amantee jirti.

Akkasumas bara 2018 tis yeroo ijaarsa hospitaalaarratti tasa kutameera.