Dubartii beekaa konkolaataa daa'imatti oofte irratti poolisiin wabii miiliyoona 30 gaafate

Niikool Puul Firaankilin daa'ima mana barumsaa deemtu beekaa rukutuu ishee amanteetti

Madda suuraa, Polk County Jail

Ibsa waa'ee suuraa,

Niikool Puul Firaankilin daa'ima mana barumsaa deemtu beekaa rukutuu ishee amanteetti

Dubartiin lammii Ameerikaa shamarree tokkotti beekaa konkolaataa oofuu ishee erga qorattoota poolisii magaalaa Ayowaatti himtee booda yaalii ajjeechaan himatamte.

Sababa itti oofteef yeroo gaafatamtu ''Meeksikoo'' waan fakkaattuuf jechuu ishee poolisiin himeera.

Shamarreen miidhamte umriin ishee reefu 14 dha. Balaa konkolaataa kanaan ''bakka baay'ee miidhamte'' jedhameera.

Kuni kan ta'e gaafa Mudde 09, 2019 yeroo shamarreen kuni mana barumsaa dhihoo jirutti adeemaa turtetti dha.

Dubartiin maqaan ishee Nikoole Puul Firaankilin jedhamtu, umrii 42, shamarree kana erga rukuttee booda miliquutu himame. Boodarra garuu gargaarsa ummataan argamuu dandeesseetti.

''Qorattoonni wanti raawwate beekaa ta'e, akka tasaa kan ta'e miti,'' jechuun poolisiin himannaa yaalii ajjeechaa akka irratti bane ibseera.

Ibsa kaleessa kenname irratti hogganaan qajeelcha poolisii magaalaa Kilaayiv Mikaa'el Venemaa shakkamtuun waan raawwatte amanuu isheen ''rifadheera' jedhan.

''Firaankiliin qorattootatti akka himtetti shamarree kanatti kan oofte lammii Meeksikoo waan taateefi,'' jedhaniiru qondaalli poolisii kuni.

Waa'ee Laatinoo wantoota gaarii hin taane baay'ee dubbatte jedhaniru.

Dabalanis, ''Jibbi akkanaa hawaasa keenya keessatti bakka hin qabu,'' jechuun akeekkachiisan.

Dubartiin himannaan yakkaa irratti baname kuni gaafuma daa'ima kana konkolaataan rukutte sana yakka biraan hidhaa buute turte.

Poolisiin dubartii yaalii ajjeechaan shakkamtuu Niikool Puul Firaankilin jedhamtu kana wabidhaan baasuuf poolisiin dolaaraa miiliyoona 1 (qarshii miiliyoona 30'tti tilmaamamu) gaafateera.

Dabalataanis, himannaa yakka - jibbinsaa irratti banuuf akka yaades ibseera.

AP'n akka gabaasetti, balaa konkolaataa kanaan shamarreen sammuu keessa miidhamtus ergasii barumsatti deebiteetti.