Somaaliyaatti awwaannisa isaan weerare soorachuu eegalan

Awwaannisa nyaataaf oole

Madda suuraa, Universal Somalia

Akkuma kaaba Itoophiyaatti weerarri hoomaa awwaannisaa mudate biyya ollaa Somaaliyaattis hoomaa awwaannisaa waggaa 25 kessatti mula'tee hin beeknetu mul'ate.

Itoophiyaatti hoomaa awwaannisaa kana sagalee iyyun hawaasni naannoo ofirraa lolaa ture.

Biyya Somaaliyaatti jiraattonni magaalaa Adaadoo garuu awwaannisa kana ruuzii fi paastaa waliin nyaataaf fayyadamaa jiru.

''Awwaannisni kun qurxummii caalaa mi'aa addaa qaba'' jedha jiraataan magaalatti tokko.

''Dhangaan awwaannisa keessatti argamu dhiibbaa dhiigaa isaa akka sirreessuufi dhukkuba dugda isaafillee fooyyee akka kennuuf,'' Miidiyaa Somaaliyaa Yunivarsaal jedhamutti himeera.

Inni kaan immo ''dhangaaan awwaannisa keessa jiru qoricha dha,'' jedha

TV Somaaliyaa Yunivarsaal jedhamus awwaannisa kana akkatti bilcheessan agarsiiseera.

Awwaannisni kun erga walitti qabameen booda qodaa keessatti qadaadamee tura. Achimmoo bishaaniin cuuphamee turee booda zayitaan waadama.

Jiraattonni magaalaa tokko tokkos nyaata kana tarree nyaata kaan waliin akka galchan manneetii nyaataa gaafachaa jiru.

Somaaliyaatti kana dura barteen awwaannisa soorachuu akka hin turrees himameera.

Biyyooti dhiha Afrikaafi Eeshiyaa aadaa awwaannisa nyaachuu qabu.