Mana barnootaa kaffalee barattoota qayyabachiisu

Galma qormaataa
Ibsa waa'ee suuraa,

Landanitti barattoota harka 41 tahan dhuunfaa isaanitti nama isaan qayyabachiisu qabu.

Manni barnootaa baha Landanitti argamu meeshaalee bu'uuraa barnootaaf barbaachisu hin qabne barattoota qoramaata waliigalaa fudhataniif kaffaleetu akka isaan qoramaataaf qayyabatan taasisaa jira.

Manni barnootaa Arswiik jedhamu barataa tokko tokkoof qo'achiisaan ramadamee akka qayyabachiisuuf qarshii gargaarsaa mootumaan kennu irraa kaffala.

Hoggantuun Ittaantuu, mana barumsichaa Naa'omii Diiws,''barattoonni koo qayyabannaa ijoolleen sooreessaa argatan dhabuu hin qaban,'' jetti.

''Asitti gatii dhalataniif qofa adabamuu hin qabanis,'' jette.

Gamtaan Barnootaa Biyyaalessaa ammoo ''qarshii mootummaan ijoollee kanaaf kaffalu qayyabannaaf ooluun irra jiraatu,'' jedha.

Keeviin Kaartinee hoggantuun gargaartuu gamtichaa,'' maatiitu qayyabannaaf kaffala malee bajatarraa kaffaluun kan hin baramnedha,'' jetti.

Akka qo'annaan agarsiisutti barattoonni Landan harka 41 tahan dhuunfaa isaanitti nama isaan qayyabachiisu qabu.

Naa'omiin garuu,''maatiin barattootaa qayyabannaaf kaffaluu danda'an hin jiran,'' jetti

Madda suuraa, Getty Images

''Manni barnootaa keenya waggaatti yuroo 10,000 fayyadamuun barattoonni kanneen carraa gaarii qaban waliin akka dorgoman taasisaa,'' jira.

Kunimmoo herreegaafi Afaan Ingliiziin yoo qormaata dabarte balballi bal'aan akka banamu taasisa jetti Naa'omii

Manni barumsaa keenya barattoota 35 torbeetti sa'atii tokkotti barataa tokko qo'achiisuu dhaabbata tajaajila kana kennurraa qacarre jetti.

''Barattoota ofitti amanamummaa laaffataa tahe qabaniif baayyee gargaaras,''

''Bakka barsiisaa hin bu'u garuu faayidaa guddaa qaba,''

''Qo'achiisaan tokko barataa tokko waan qo'achiisuuf, akka barbaadan gaaffii gaafachuu danda'u, isa bira darbanillee deebisanii qayyabachuu danda'us,'' jetteettii hoggantuun mana barumsichaa.